Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2018

Materiály k VZ 2018

Riadne ( volebné ) VZ, sa uskutočnolo dňa 2019-01-19 od 11:00 v reštaurácii MariKiri.

Wifi: maria1898

Pre zrýchlenie priebehu VZ sa niektoré správy 2018 nečítali.

Program

Návrh programu riadneho Valného zhromaždenia SFP

 1. Zriadenie mandátovej komisie pre overenie účasti delegátov
 2. Návrh alebo doplnenie na zmenu programu VZ
 3. Schválenie programu riadneho VZ
 4. ROK 2018
  1. Správa prezidenta SFP / Mortreux
  2. Správa o hospodárení SFP / Fratričová
  3. Správy z komisií ( STK, TMK, KDM, RegK, DK )
  4. Správa zo zasadania CEP 2018 / Fernandez
  5. Správa kontrolóra / Macko
  6. Správa k účtovnej uzávierke / Mortreux, Fratričová
 5. ROK 2019
  1. Schválenie volebného poriadku
  2. Voľba členov PSFP a komisií
  3. Návrhy z komisií
  4. Organizácia MSR 2019
  5. Sieň slávy SFP
  6. Návrh rozpočtu 2019
 6. Iné
  1. Správy coachov
  2. Štatút kontrolného orgánu
  3. Kontrola alkoholu
  4. Pravidlá SLK
 7. Ukončenie riadneho VZ

Delegáti SFP

Funkcia/Klub Meno Delegačný list Počet hlasov
CAP Martin Ševček Áno 2
CASSOVIA Jozef Bartko Áno 2
GULIVER Zdeněk Plačko Áno 2
HOHENLOHE Andrea Fratričová Áno 2
JEWEL Daniel Kakaš Áno 2
KPPS Daniel Meluš Áno 2
KLAP Katarína Gajdošová Áno 2
LABOULE Michal Dzúrik Áno 2
MOPED Richard Gažo Áno 2
NOVOKER Milan Vojtek Áno 2
PAF Juraj Bereš Áno 2
PREMIER Ľubor Zámečník Áno 1
PRÁSK Dušan Lančarič Áno 2
SLOPAK Hana Mengerová Áno 2
SPIDERS Marek Sobolič Áno 2
ŠÍRAVA Martin Magura Áno 2
TURIEC 1
ŽILPEK Igor Košík Áno 2
Rozhodcovia SFP -žiadny zástupca- 1
Tréneri SFP -žiadny zástupca- 1
50 < Hráči SFP -žiadny zástupca- 1
Predseda mandátovej komisie ( Marek Sobolič ) vyzbieral delegačné listy od prítomných delegátov, VZ SFP bolo uznášania schopné, celkový počet platných hlasov bol 33. Okrem delegátov SFP bol prítomný kontrolór SFP a kandidáti do PSFP a ostatných komisií.

ROK 2018

Správa prezidenta SFP / Mortreux

Správa o hospodárení SFP / Fratričová

 • Správa bude dostupná po ukončení roku 2018 alebo prečítaná priamo na VZ SFP
 • Prehľad výdavkov bol poslaný klubom spolu s pozvánkou na VZ

Správy z komisií

ŠTK / Sobolič

TMK / Ševček

KDM / Fratričová

RegK / Gažo

DK / Motáčková

Správa zo zasadania CEP 2018 / Fernandez

 • Informácie budú pravdepodobne podané ústnou formou na VZ SFP

Správa kontrolóra / Macko

 • Správa bude dostupná po ukončení roku 2018 alebo prečítaná priamo na VZ SFP

Správa k účtovnej uzávierke / Mortreux, Fratričová

Správa CEP, kontrolóra SFP boli prezentované ústne počas VZ SFP. Správu k účtovnej uzávierke je potrebné vypracovať do 2019-02-28.
Hlasovanie: SPRÁVY ZA ROK 2018; ZA: 33, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

ROK 2019

Volebný poriadok SFP

Pred hlasovaním sa vypustil článok III volebného poriadku, lebo voľba prezidenta SFP sa podľa platných stanov volí na prvom zasadnutí PSFP.
Hlasovanie: Úprava volebného poriadku - vypustenie článku III; ZA: 33, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0
Po druhom kole VZ SFP pristúpilo k úprave volebného poriadku nakoľko ho bolo potrebné upresniť.
Hlasovanie: Úprava volebného poriadku - úprava 3. kola článku II; ZA: 33, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0
Hlasovanie: Schválenie poriadku pre riešenie sporov; ZA: 33, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

Voľby členov PSFP a komisií

 • Medzi kandidátov do PSFP a jednotlivých komisií boli zaradení všetci kandidáti, ktorí sa na danú pozíciu prihlásili
Boli odhlasovaní členovia volebnej komisie ( Zámečník, Lančarič ) a predseda komisie ( Dzúrik ). Komisia postupovala podľa upraveného volebného poriadku. Volebná komisia po každom hlasovaní upravila zápis a po ukončení VZ SFP hlasovacie lístky zničila. Protest voči hlasovaniu nebol podaný.

Prezídium SFP

Nominovaný klubom Meno kandidáta Účasť Zvolený
CAP ŠEVČEK Martin Áno Áno
CAP FERNANDEZ Bruno Áno Áno
LABOULE KANKARA Matej Áno NIE
HOHENLOHE LAZAROVÁ Jana Áno Áno
SPIDERS SOBOLIČ Marek Áno Áno
SPIDERS ŠTRBA Marek Áno Áno
SLOPAK RITOMSKÝ Miroslav Áno NIE

Registračná komisia

Nominovaný klubom Meno kandidáta Účasť Zvolený
LABOULE JURAN Igor Áno Áno

Disciplinárnej komisie

Nominovaný klubom Meno kandidáta Účasť Zvolený
HOHENLOHE FRATRIČOVÁ Andrea Áno NIE
MOPED MOTÁČKOVÁ Zuzana Áno Áno

Komisia pre riešenie sporov

Nominovaný klubom Meno kandidáta Účasť Zvolený
MOPED GAŽO Richard Áno Áno

STK

Všetky návrhy sú obsiahnuté v zápisniciach z komisií STK. Zápis z komisie november.

 • MSR v pétanque streľbe
  • pomôcky musí zabezpečiť SFP
  • všetci rozhodcovia musia vedieť pravidlá
Hlasovanie: MSR v pétanque streľbe; ZA: 33, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

TMK

Všetky návrhy sú obsiahnuté v zápisniciach z komisií TMK. Zápis z komisie november.

 • Školenie rozhodcov
Hlasovanie: Školenie rozhodcov; ZA: 33, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0
 • Evidencia a tresty za karty
  • bude platná počas aktuálnej sezóny
  • po 2. červenej karte sa nuluje
  • ďalší trest ( po 4. červenej karte v súčte ) je zákaz štartu na slovenských turnajoch, zo zahraničných nebudú započítané body do rebríčka SFP do konca sezóny
Hlasovanie: Evidencia a tresty za karty; ZA: 29, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 4
 • Zvýšená aktivita rozhodcov počas turnaja
Hlasovanie: Zvýšená aktivita rozhodcov počas turnaja; ZA: 29, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 4
 • Pravidlá k nahliadnutiu
  • nemusia byť v tlačenej forme, ale musia byť k nahliadnutiu ( napr. na telefóne )
Hlasovanie: Pravidlá k nahliadnutiu; ZA: 29, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 4
 • Jury na významné podujatia
  • na každý bodovaný turnaj aj na každé kolo SLK
Hlasovanie: Jury na významné podujatia; ZA: 18, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 15

Organizácia MSR 2019

Termíny

Majstrovstvá Organizátor Termín Spôsob
MSR 3×3 SPIDERS 2019-05-11 jediný kandidát
MSR 2×2 MIX MOPED 2019-06-08 jediný kandidát
MSR 1×1 NOVOKER 2019-07-06 vylosovaný kandidát
MSR 55+ LABOULE 2019-07-13 vylosovaný kandidát ( záujem aj SLOPAK )
MSR v pétanque streľbe CAP 2019-09-01 jediný kandidát
Kluby zobrali rozdelenie organizátorov na vedomie.

Sieň slávy SFP

PSFP

Hlasovanie: Návrh na vstup do siene slávy pre Lubomíra Šedivého; ZA: 33, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0
 • Hrubý návrh rozpočtu 2019 bol zaslaný členom ako príloha v pozvánke na VZ.
Nové PSFP pripraví podrobnejší návrh rozpočtu pre rok 2019 a dá ho odhlasovať cez mVZ
Hlasovanie: Hrubý návrh rozpočtu 2019; ZA: 33, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

Iné

Správy coachov

Správy z MS 3×3 MUŽOV a EuroCup neboli doručené.

Správy zo šampionátov boli zobrané na vedomie. Správa z MS 3×3 MUŽOV bude dodaná a doplnená

Štatút kontrolného orgánu

Podľa stanov SFP štatúty schvaľuje PSFP. Schválenie bude na prvom stretnutí 2019.

Kontrola alkoholu

CAP: MSR a SLK

 • Povolený objem alkoholu v krvi hráča/hráčky je 0,5 ‰.
 • Hráč s vyšším objemom alkoholu v krvi nemôže pokračovať v zápase a sedí na lavičke.
 • Po 20 minútach bude kontrola zopakovaná.
  • Ak bude jeho objem alkoholu v krvi nižší alebo rovný 0,5 ‰, môže sa zapojiť do zápasu.
  • Ak bude jeho objem alkoholu v krvi vyšší ako 0,5 ‰, dostáva červenú kartu a je vylúčený zo zápasu.
 • V ďalšom zápase môže postihnutý hráč nastúpiť ak jeho objem alkoholu v krvi bude v súlade s povoleným objemom.
 • Na účel merania objemu alkoholu bude z rozpočtu SFP zakúpené testovacie zariadenie objemu alkoholu dychovou skúškou.
 • Test bude vykonávať rozhodca.
Hlasovanie: Kontrola alkoholu; ZA: 23, PROTI: 4, ZDRŽAL SA: 6

KLAP:

 • Ak uvažujeme o zavedení kontroly na alkohol pre najvyššie súťaže, zvážme aj zavedenie kontroly na ostatné turnaje SFP. Podobne ako v prípade ČAPEK je však nevyhnutné (pre všetky typy súťaží SFP) zabezpečiť v SFP primeraný počet kalibrovaných alkoholtesterov (a vôbec to nemusia byť desiatky!). Iste by nebol problém ustanoviť správcu testerov (PSFP v spolupráci s DK), s ktorým sa môže skontaktovať organizátor turnaja. Pôžiadavka z predkladaného návrhu, aby boli kalibrované testery iba na MSR a SLK a na zostávajúce turnaje má organizátor zabezpečiť alkoholtester nižšej kategórie z vlastných zdrojov je veľmi zaťažujúca, ba až nelogická, ak SFP bude vlastniť kalibrované alkoholtestery. (Najlacnejší tester začína na cca 85 eurách, ďalšie náklady sú nákup náhradných náustkov a pravidelná kalibrácia s intervalom 6 mesiacov, kde cena kalibrácie začína na 15 EUR + prepravné náklady. Ak by chcel klub siahnuť po ešte produktoch z ešte nižšej cenovej úrovne je vzhľadom na kalibráciu výhodnejšie na každý zápas kúpiť nový tester za 9,90 + 2,9 za náustky (5 ks).)
 • Podrobenie sa skúške na alkohol na vyžiadanie jury/rozhodcu: za pozitívny test sa možno považovať hladinu alkoholu 0,5 promile a viac. Ak hráč odmietne, možno považovať test za pozitívny. V prípade pozitívneho testu má jury právo vylúčiť hráča z turnaja a podať podnet na disciplinárne konanie.
 • Požiadavka z návrhu na testy iných návykových látok je irelevantná, jury ani rozhodcovia ich nemajú ako vykonať. V prípade, že sa tolerovaná hranica alkoholu uvedie v Kódexe hráča SFP, nie je nutné ju samostatne zavádzať pre MSR a SLK.
 • Možnosť zaviesť do pravidiel MSR povinný antidopingový test na alkohol pre všetkých semifinalistov a finalistov MSR.
O návrhoch klubu KLAP neprebehla širšia diskusia.

Pravidlá SLK

HOHENLOHE

 • Diskusia k zloženiu tímu a prítomnosti všetkých hráčov súpisky počas duelov SLK
VZ SFP odporúča prepracovať pravidlá SLK pre jednoznačný výklad pravidiel.

Ukončenie riadneho VZ

VZ SFP 2018 skončilo dňa 2019-01-19 o 16:00.

Zapísal: Sobolič Marek
organy/vz/2018.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 16:23 od Sobolic Marek