Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


kontrolor

Kontrolór Slovenskej federácie pétanque

Ing Ján Macko
0919 188 236
kontrolor.sfp55@gmail.com

Úlohy kontrolóra SFP

 1. Kontrolór SFP pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí SFP a na jeho základe uloženým sankciám, opatreniam a iným negatívnym dôsledkom pre SFP a osoby s jeho príslušnosťou. Na ten účel kontrolór SFP vykonáva konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre orgány SFP a orgány jeho členov.
 2. Kontrolór SFP priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na
  1. hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov,
  2. dodržiavanie právnych predpisov a
  3. dodržiavanie predpisov a rozhodnutí športovej organizácie.
 3. Kontrolór SFP tiež
  1. vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich riadneho zverejňovania,
  2. upozorňuje Prezidenta SFP a Prezídium SFP na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej evidencii,
  3. upozorňuje Prezidenta SFP , Valné zhromaždenie a Prezídium SFP na zistené nedostatky a odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi športovej organizácie; pri zistení závažného nedostatku navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a určuje lehotu na jeho odstránenie,
  4. konzultuje postup s kontrolórom športovej organizácie, ktorej SFP je členom, pri zistení závažného nedostatku,
  5. vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá Valnému zhromaždeniu SFP.
 4. Kontrolór SFP
  1. vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov klubov / tímov SFP,
  2. posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov SFP s právnymi predpismi, predpismi a rozhodnutiami SFP, FIPJP a CEP.
  3. zúčastňuje sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia SFP, Prezídia SFP, kontrolných orgánov, a ak to považuje za potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov SFP,
  4. vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov SFP a zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov.
kontrolor.txt · Posledná úprava: 2018/11/25 04:43 od Sobolic Marek