Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


stk

ŠTK - športovo technická komisia

Dokumenty ŠTK

Zasadnutie ŠTK 25.10.2023

Body:

1. Upravený disciplinárny poriadok Disciplinárny poriadok

 Vypracoval a predkladá Matej Kankara - predseda disciplinárnej komisie.

Odôvodnenie návrhu na zmenu Disciplinárneho poriadku

Vzhľadom na dobu spracovania súčasne platného Disciplinárneho poriadku (ďalej len „DP“) predstavujúcou rok 2018 bolo potrebné spracovať a precizovať ustanovenia nového DP.

Úprava pritom vychádza z pôvodného znenia DP s rozširujúcimi doplneniami, tam kde prax ukázala, že je potrebné precizovať súčasnú úpravu. Zavádza sa široká škála trestov s ich náležitým popisom, vrátane demonštratívneho uvedenia poľahčujúcich a priťažujúcich okolností. Podrobnejšie sa ustanovuje pôsobnosť DK voči hráčom, funkcionárom ako aj iným osobám zúčastňujúcim sa podujatí.

Predkladateľ doplní do disciplinárneho poriadku odkaz na zákon o športe (resp. všeobecne na zákony SR).

Zúčastnení členovia ŠTK odsúhlasili zmeny v disciplinárnom poriadku.

2. Úprava v “Pravidlách Slovenskej ligy klubov”

 Vypracoval a predkladá Igor Juran z poverenia pSFP

Zmena sa týka doplnenia Článku 2, Poplatky

Pôvodné znenie: “Každý klub, ktorý sa prihlási do SLK, je povinný do 31. marca daného roku zaplatiť:”

Nové znenie: “Každý klub, ktorý sa prihlási do SLK, je povinný do 31. marca daného roku zaplatiť (peniaze musia byť pripísané na účte SFP najneskôr 31.3. daného roku):”

Zúčastnení členovia ŠTK odsúhlasili navrhovanú zmenu.

3. Úprava v “Pravidlách Slovenskej ligy klubov”

 Vypracoval a predkladá Igor Juran

Zmena sa týka organizácie súťaže SLK. Návrh úpravy sa nachádza v pripojenom dokumente. Reorganizácie súťaže SLK

Zúčastnení členovia ŠTK odsúhlasili navrhovanú zmenu.

4. Úprava poplatkov “Registračný a prestupový poriadok”

 Vypracoval Igor Juran, z poverenia pSFP.  

Zmena sa týka výšky poplatkov za kluby a hráčov. Návrh úpravy sa nachádza v pripojenom dokumente. Úprava poplatkov

Zúčastnení členovia ŠTK odsúhlasili navrhovanú zmenu.

Zasadnutie ŠTK 14.9.2022

Body:

1. Zmena systému výberu reprezentácie 3×3 muži a ženy (navrhol SLOPAK, vypracovala Janette Méry, predseda ŠTK pridal pripomienky a spoločne to predkladáme na zasadnutie ŠTK)

navrh_slopak_msr3x3_2022_uprava.pdf

Zasadnutie komisie ŠTK sa uskutočnilo 14.9.2022 od 17:00 do 18:30 prostredníctvom Cisco webex.

Zúčastnení zástupcovia klubov odsúhlasili návrh klubu SLOPAK o zmene spôsobu výberu reprezentácie 3×3 muži a ženy.

Ďalšie odsúhlasené zmeny v dokumente:

  1. “Ľubovoľný hráč s platnou hráčskou licenciou krajiny, ktorá je členom CEP” nahradená znením “Ľubovoľný hráč s platnou hráčskou licenciou krajiny, ktorá je členom FIPJP
  2. “mimoriadna situácia” nahradené výrazom “prípad osobitného zreteľa”
  3. odsúhlasené “losovanie o organizáciu MSR v pétanque streľbe”

Upravené znenie návrhu

Otvorený bod ostal “Platnosť”, kde bude predložený návrh na zmenu znenia.

Zasadnutie ŠTK 21.10.2022

Zasadnutie ŠTK sa uskutočnilo dňa 21.10.2022 v online režime. Zúčastnili sa: Igor Juran, Richard Gažo, Michal Stano, Ľubomír Zemanec, Patrik Sipos, Peter Papp, Matej Kankara, Juraj Adler, Martin Magura, Janette Méry, Michal Bačé, Miriam Karcolová, Ladislav Dzurus, Ján Tomko.

Body:

0. Striedanie miesta finále SLK medzi regiónmi

- odsúhlasený

1. Deadline na vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov turnajov SFP

- stiahnutý na prepracovanie

2. Zverejnenie podrobných štatistík rebríčka SFP na portáli

- neodsúhlasený

3. Penále za bezdôvodné odstúpenie z turnaja SFP

- stiahnutý na prepracovanie

4. Možnosť zmeny systému turnaja v deň konania

- odsúhlasený

5. Klasifikácia turnajov SFP

- bod bol predložený ako námet do diskusie, nehlasovalo sa

6. Zmena bodovania turnajov SFP a MSR Príloha k bodu 6

- odsúhlasený

7. Zmena organizovania MSR v streľbe muži a ženy

- odsúhlasený

8. Organizovanie MSR 2x2 muži a ženy

- stiahnutý

9. Zmena herného formátu SLK

- stiahnutý na prepracovanie

10. Zdvojenie koordinovania MSR jednotlivcov

- odsúhlasený

11. Návrh na zrušenie časového limitu turnajov pre juniorov

- odsúhlasený

12. Zmena maximálnej výšky štartovného na MSR

- odsúhlasený

13. Obmedzenie maximálneho veku rozhodcov

- neodsúhlasený

14. Odpustenie štartovného hrajúcim rozhodcom

- neodsúhlasený

stk.txt · Posledná úprava: 2023/10/26 14:28 od Juran Igor