Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2015

Materiály k VZ 2015

pSFP pozýva zástupcov členských klubov na riadne VZ, ktoré sa uskutoční dňa 2016-01-30 od 10:30 v reštaurácii Divný Janko. Žiadame všetkých, aby si materiály preštudovali a prediskutovali v kluboch.

Pre zrýchlenie priebehu VZ sa jednotlivé správy nebudú čítať.

Program

Návrh programu riadneho Valného zhromaždenia SFP

 1. Schválenie programu riadneho VZ
 2. Správa prezidenta SFP (David Mortreux)
 3. Správa o hospodárení SFP (Blanka Tomanová)
 4. Správa o činnosti ŠTK (Marek Sobolič)
 5. Správa o činnosti TMK (Richard Gažo)
 6. Správa o činnosti KDM (Andrea Fratričová)
 7. Informácia o činnosti RegK (Andrea Fratričová)
 8. Informácia o činnosti RevK (Ľubor Zámečník)
 9. Informácia o činnosti DK (Peter Šury)
 10. Správa zo zasadania CEP 2015 (Bruno Fernandez)
 11. Správa o organizácii ME žien 2016 (Bruno Fernandez)
 12. Centrope Cup 2015
 13. Prijímanie nových členov
 14. Schválenie volebného poriadku a volebnej komisie SFP
 15. Voľby do pSFP a RevK
 16. Návrhy z komisií
 17. Organizácia MSR a CC 2016
 18. Iné
 19. Návrh rozpočtu na rok 2016 (Blanka Tomanová)
 20. Ukončenie riadneho VZ 2015

ROK 2015

Správa prezidenta SFP / Mortreux

Správa o hospodárení SFP / Tomanová

Bude zaslaná neskôr do termínu VZ, kvôli účtovnej uzávierke roku 2015.

Správy z komisií

ŠTK / Sobolič

Zorganizovať STK vo februári 2016
Robiť počas roka aspoň 2 stretnutia ( leto, jeseň )

TMK / Gažo

Zvolený tréner juniorskej reprezentácie, by mal informovať kluby 
o plánovaných činnostiach
Informovať kluby ohľadom podmienok získania rozhodcovskej licencie
Informovať rozhodcov ohľadom MEZ 2016

KDM / Fratričová

RegK / Fratričová

Zverejniť na stránke SFP materiály ohľadom prestupu/hosťovania.

RevK / Zámečník

Zriadiť nový účet vo FIO banke, resp. v banke s minimálnymi poplatkami

DK / Šúry

Správa zo zasadania CEP 2015 / Fernandez

Zmena poplatkov do CEP ( 235 EUR ) a do EuroCup ( 160 EUR )
Nové sídlo CEPu v Luxembursku
Šampionáty 2016:
 EuroCup: 29-31. júl
 Ženy: 08-11. september, BRATISLAVA, Slovensko
 Espoirs: 30. september - 01. október, TORRELAVEGA, Španielsko
 Veteráni (55+): 18-20. október, MONACO
 Juniori: 28-30. október, MONACO
 Jednotlivci: 04-06. november, NIMES, Francúzsko

Správa o organizácii ME žien 2016 / Fernandez

 • Prezentácia ME žien, ktoré sa budú konať 8-11. septembra v Hant Aréne, Bratislave
 • viac informácii bude prezentovaných na VZ

Centrope Cup 2015

Prezidenti krajín CC sa na prvom CC roku 2015 zhodli, že sa bude odvádzať 1 EUR zo štartovného každého hráča, ktorý na CC hral. Každá krajina na základe počtu štartujúcich hráčov zašle na vopred dohodnutý účet danú sumu, ktorá sa neskôr prerozdelí medzi tri najúspešnejšie krajiny daného ročníku.

Informácie boli uverejnené na stránkach CC v priebehu mája 2015.

Všetky krajiny, okrem Slovenska, si túto povinnosť splnili a organizátori vždy uhradili danú čiastku z max. mesačným oneskorením. Za Slovensko táto suma predstavuje 276 EUR ( 92 trojíc ).

V zápisoch z pSFP sme o danej problematike informovali a keďže sa nepodarilo prísť ku konsenzu, je potrebné danú vec vyriešiť na VZ.

VZ svojím hlasovaním schválilo uhradenie dlžnej sumy z účtu SFP
ZA: 11, PROTI: 2
Sumu je potrebné zahrnúť do rozpočtu SFP na rok 2016

ROK 2016

Prijímanie nových členov

SFP prijala žiadosť od Ing. Patrika Sabola, štatutárneho zástupcu Cassovia Pétanque Club, ktorý sa uchádza o prijatie do SFP.

Cassovia Pétanque klub je občianske združenie so sídlom v Košiciach, ktoré vzniklo 2015-09-17. Združenie má 13 členov a chce šíriť pétanque na východnom Slovensku, najmä v meste Košice.

Prihláška do SFP bola prijatá členmi pSFP dňa 2015-10-26. Stanovy a ICO budú dostupné na VZ k nahliadnutiu.

Klub Cassovia Pétanque Club Košice bol riadne prijatý do SFP
ZA: 14, PROTI: 0

Volebný poriadok SFP

pSFP odporúča riadiť sa volebným poriadkom z minulých rokov.

Volebný poriadok bol upravený na VZ:
 Rokovanie o jednotlivých kandidatúrach, nie osobách
 ZA: 9, PROTI: 5
 Odstúpenie spoločnej kandidatúry pri neúspechu v 1.kole
 ZA: 14, PROTI: 0
 Prijatie individuálnej kandidatúry D. Mortreuxa
 ZA: 7, PROTI: 7
Schválenie volebného poriadku s úpravami
ZA: 11, PROTI: 3

Voľby do pSFP a RevK

pSFP dalo výzvu klubom, aby sa do 2015-12-15 nominovali svojich členov do nového pSFP a RevK (2016-2018) v posledných zápisoch z pSFP 2015. Do daného termínu sa neprihlásil žiadny kandidát.

pSFP preto predĺžilo výzvu do 2015-12-29, ktorú avizovalo v decembrovom zápise pSFP.

Do tohoto termínu sa prihlásili:

Na začiatku VZ L. Šedivý svoju kandidatúru stiahol.
Do pSFP boli zvolení kandidáti zo spoločnej kandidatúry.
Na post prezidenta SFP bol zvolený D. Mortreux.

Do náhradného termínu sa nikto neprihlásil do RevK.

Do revíznej komisie sa priamo na VZ prihlásili: 
 Z. Plačko (ZA: 13, PROTI: 1)
 Ľ. Zámečník. (ZA: 13, PROTI: 1) 
Ako tretí člen komisie je určený na 
 1. polrok 2016: MOPED
 2. polrok 2016: CASSOVIA
Rebríček sa bude aktualizovať na týždennej báze, každú stredu
bude zohľadňovať 15 najlepších výsledkov jeden rok dozadu
ZA: 14, PROTI: 0

Systém MSR sa od roku 2016 zmení! Hrací systém bude dopracovaný
na základe návrhu z minulého roku, ktorý je založený na dvojitom KO
ZA: 9, PROTI: 5
Zatraktívnenie a podpora účasti na turnajoch Centrope bude 
prerokovaná na stretnutí STK vo februári 2016

Návrh do registračnej komisii bol prijatý, max. počet hráčov
s inou štátnou príslušnosťou v jednom klube je 6
ZA: 8, PROTI: 6
Štartovné do SLK bolo stanovené na 45 EUR, za max. 8 hráčov.
ZA: 8, PROTI: 6
V prípade viacerých záujemcov o organizáciu SLK, sa 
organizátor vyberie losovaním.
ZA: 12, PROTI: 2
Tím musí odohrať všetky svoje stretnutia, tzn. aspoň 3 zápasy.
ZA: 11, PROTI: 3
Upravený návrh: Hráč, ktorý chce štartovať na MSR trojíc, musí mať 1
mesiac pred konaním MSR odohrané aspoň 3 turnaje za posledný rok.
ZA: 12, PROTI: 2
 • Bude doplnené do nového systému MSR
Zrušenie povinnosti organizátora zabezpečiť miesto pre hru 
aspoň 24 tímom
ZA: 11, PROTI: 3

Návrh na otvorenie registrácie 14 dní pred konaním turnaja o 19.00
ZA: 12, PROTI: 2

Organizácia MSR a CC 2016

pSFP dalo výzvu klubom, aby sa do 2015-12-15 prihlásili ako organizátori MSR/CC 2016. Do daného termínu sa neprihlásil žiadny klub.

Klub SLOPAK podal návrh na VZ ohľadom podmienok pre usporiadateľov CC.

Je potrebné vyriešiť vzniknutú situáciu, aby sa tieto vrcholné podujatia mohli konať aj v roku 2016.

Na VZ bola zrušená povinnosť odviesť 20% zo štartovného turnaj CC
ZA: 9, PROTI: 5

Systém turnaj je v plnej kompetencii organizátora CC, musí ale
použiť jeden z platných systémov CC
ZA: 10, PROTI: 4

Nové podmienky organizácie CC a MSR budú vyhlásené pSFP, čo najskôr.

Iné

Priestor pre doplňujúce/nové návrhy.

Prezident SFP informoval o možnostiach dotácie z ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu. Bude potrebné zmeniť stanovy.

Bude zaslaný členom ako príloha v pozvánke na VZ

Na VZ sa schválil postup na rozdelenie dotácie z ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu podľa účelu dotácie.

Rozpočet je potrebné upraviť o rôzne položky, bude dopracovaný
novým prezídiom a predložený na schválenie mVZ
organy/vz/2015.txt · Posledná úprava: 2016/02/12 09:13 od Sobolic Marek