Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


dokumenty:volebny-poriadok

Volebný poriadok

Na základe článku IX Orgány SFP bod 9.1 VZ ods. 9.1.6 Stanov SFP valné zhromaždenie prijalo na začiatku svojho rokovania o voľbách tento Volebný poriadok:

Článok I

 • 1.1 Právo voliť má každý člen SFP Každý člen SFP má jeden hlas.
 • 1.2 Za člena prezídia SFP môže byť zvolený ten, koho kandidatúra bola nahlásená niektorým z členských klubov schváleným spôsobom a v stanovenom termíne.
 • 1.3 Za prezidenta SFP môže byť zvolený ten, koho kandidatúra bola nahlásená niektorým z členských klubov schváleným spôsobom a v stanovenom termíne.

Článok II

Volebná komisia

 • 2.1 Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítavanie hlasov sa utvorí volebná komisia.
 • 2.2 Členom volebnej komisie môže byť len účastník VZ SFP
 • 2.3 Volebnú komisiu navrhuje Prezídium SFP, schvaľuje ju VZ SFP

Článok III

 • 3.1 VZ je schopné uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov SFP
 • 3.2 Na platnosť rozhodnutia / uznesenia / návrhu VZ je potrebný súhlas aspoň nadpolovičnej väčšiny prítomných členov SFP, ak tento Volebný poriadok alebo Stanovy SFP neustanovujú inak.

Článok IV

Voľba členov prezídia

 • 4.1 Podľa článku IX Orgány SFP bod 9.1 VZ ods. 9.1.5 Stanov SFP do pôsobnosti VZ patrí voľba členov prezídia, a to na trojročné obdobie.
 • 4.2 Pri voľbe členov prezídia sa hlasuje o návrhoch jednotlivých osôb za členov prezídia súčasne. Zo všetkých predložených návrhov za členov prezídia sa zostavuje listina kandidátov, pri čom každý člen SFP v nej môže zakrúžkovaním vyznačiť jedného až päť kandidátov. Voľba prezídia prebieha tajným hlasovaním. Členmi prezídia sa stávajú kandidáti, ktorí získali nadpolovičný počet hlasov prítomných v poradí. Ak v prvom kole nezískal dostatočný počet kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, uskutoční sa druhé kolo volieb. Druhého kola sa zúčastnia len kandidáti, ktorí v prvom kole nezískali nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Členmi prezídía sa v druhom kole stávajú kandidáti, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov. Pri rovnosti hlasov na miestach, prevyšujúcich počet členov prezídia, sa uskutoční ďalšie kolo volieb a za člena prezídia bude zvolený kandidát/kandidáti, ktorý/í dostane/ú väčší počet hlasov
 • 4.3 V prípade, že ani po treťom kole nebude zvolených päť členov prezídia, doplnia potrebný počet prezidenti jednotlivých členských klubov S.F.P, ktorí budú funkciu členov prezídia dočasne vykonávať. Poradie klubov je rovnaké ako číslo klubu získané pri registrácii do SFP Funkčné obdobie pre takto zvolených členov bude trvať pol roka. Po pol roku sa opäť potrebný počet miest nahradí prezidentmi z nasledujúcich klubov. Ak počas tohto obdobia nastanú voľby do prezídia, právoplatne zvolení členovia prezídia nahradia s platnosťou najneskôr nasledujúci mesiac prezidenta klubu, ktorý vykonáva v prezídiu funkciu a má najnižšie poradové číslo klubu. Právoplatne zvoleným členom prezídia končí funkčné obdobie v decembri 2015.

Článok V

Voľba prezidenta

 • 5.1 Podľa článku IX Orgány SFP bod 9.1 VZ ods. 9.1.5 Stanov SFP do pôsobnosti VZ patrí voľba prezidenta, a to na trojročné obdobie. VZ preto po voľbe prezídia zvolí niektorého z jeho členov za prezidenta. Člen SFP napíše meno kandidáta, ktorému dáva svoj hlas, na volebný lístok.
 • 5.2 Za prezidenta je zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov SFP Ak v prvom kole nezískal ani jeden z kandidátov nadpolovičný počet hlasov prítomných, koná sa druhé kolo volieb. Do druhého kola postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov v prvom kole. V prípade jediného kandidujúceho sa kandidát druhého kola zúčastní sám.
 • 5.3 V druhom kole volieb je za prezidenta zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa vykonajú nové voľby.
 • 5.4 V prípade, že žiadny z kandidátov nezískal ani po druhom kole potrebný počet hlasov, prípadne sa žiadny kandidát neprihlásil, bude dočasným vykonávaním funkcie prezidenta poverené Prezídium SFP ako kolektívny orgán. Právo podpisovať dokumenty v mene SFP ako štatutárny zástupca bude mať člen prezídia, ktorého si prezídium určí na svojom 1. zasadaní. Podpisovať dokumenty v mene SFP bude určený člen prezídia môcť len po schválení prezídiom.
 • 5.5 Týmto rozhodnutím nie sú na vybraného člena prezídia, ktorý je poverený podpisovaním dokumentov, v žiadnom prípade prenesené kompetencie, vyplývajúce prezidentovi SFP zo Stanov SFP
 • 5.6 Zastupovanie prezidenta SFP končí prezídiu dňom zvolenia nového prezidenta VZ SFP, alebo uplynutím volebného obdobia prezídia SFP

Článok VI

Voľba členov revíznej komisie

 • 6.1 Do pôsobnosti VZ patrí voľba členov revíznej komisie, a to na trojročné obdobie.
 • 6.2 Revízna komisia má troch členov. Predsedu revíznej komisie si jej členovia určia na svojom prvom zasadaní.
 • 6.3 Na voľbu členov revíznej komisie sa primerane použijú ustanovenia článku IV. tohto volebného poriadku.

Článok VII

 • Na rozhodnutia podľa článku IX Orgány SFP bod 9.1 VZ ods. 9.1.5 písm. a), b), h), i), l), a m) Stanov SFP, je vždy potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny prítomných členov SFP

Článok VIII

 • Volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb, ktorú podpíšu všetci členovia komisie.
dokumenty/volebny-poriadok.txt · Posledná úprava: 2015/12/28 12:56 od Sobolic Marek