Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2017

Materiály k VZ 2017

pSFP pozýva zástupcov členských klubov na riadne VZ, ktoré sa uskutoční dňa 2018-01-20 od 11:00 v reštaurácii Mari Kiri. Žiadame všetkých, aby si materiály preštudovali a prediskutovali v kluboch.

Wifi: maria1898

Pre zrýchlenie priebehu VZ sa jednotlivé správy nebudú čítať.

Program

Návrh programu riadneho Valného zhromaždenia SFP

 1. Schválenie programu riadneho VZ
 2. ROK 2017
  1. Správa prezidenta SFP / Mortreux
  2. Správa o hospodárení SFP / Fratričová
  3. Správy z komisií ( STK, TMK, KDM, RegK, DK )
  4. Správa zo zasadania CEP 2017 / Fernandez
 3. ROK 2018
  1. Zákon o športe
   1. Bezpečnostná smernica
   2. Registrácia SFP na MIN EDU
  2. Návrhy z komisií
  3. Majstrovstvá 2018
   1. Majstrovstvá Slovenska
   2. Majstrovstvá Európy
   3. Majstrovstvá sveta
  4. Návrh rozpočtu 2018
 4. Iné
  1. Voľba člena PSFP
  2. SLOPAK/KPPS: +1EUR na CC
 5. Ukončenie riadneho VZ

ROK 2017

Správa prezidenta SFP / Mortreux

Správa o hospodárení SFP / Fratričová

Správy z komisií

ŠTK / Sobolič

TMK / Ševček

KDM / Fratričová

RegK / Gažo

DK / Šúry

Správy sa nečítali, VZ SFP ich zobralo na vedomie.

Správa zo zasadania CEP 2017 / Fernandez

Bruno Fernandez informoval VZ SFP o:

 • navýšení poplatku CEP ( +15 EUR )
 • termínoch športových podujatí ( viď nižšie )
 • CEP má sídlo v Luxembursku:
  • 2018-04-15 kongres CEP
  • budú sa konať trénerské a rozhodcovské kurzy/skúšky
 • CEP povoľuje hrať na ME iba hráčov s platným pasom krajiny, ktorú reprezentujú ( okrem EuroCup )
Viac informácii bude neskôr dostupných na stránkach www.cep-petanque.com

ROK 2018

Zákon o športe

Pre úspešné získanie licencie Národného športového zväzu pre šport Pétanque bude potrebné začiatkom roka 2018 schváliť nové Stanovy SFP a Smernicu pre ochranu osobných údajov spracúvaných SFP. Priložené dokumenty sú pracovné verzie určené pre naštudovanie v kluboch. Predpokladáme nutnosť diskusie a stretnutia zástupcov klubov pre ich finalizáciu. Tieto pracovné verzie dokumentov, nie sú určené pre schvaľovanie na januárovom VZ SFP.

Martin Ševček a Ján Macko informovali o progrese pri získaní dotácie z ministerstva.

STK

Všetky návrhy sú obsiahnuté v zápisniciach z komisií STK. Zápis z komisie november.

Hracie systémy
 • Turnaj ABCD - Návrh
 • Swiss + 4KO ( alternatíva ) - Návrh
 • Swiss bez KO a Swiss + 4KO ( úprava vyhodnotenia ) - Návrh
Všetky návrhy boli prijaté ( 87%, 87%, 100% )
Pravidlách organizovania turnajov
Návrh bol prijatý ( 93% )
Delegáti SFP
Návrh bol prijatý ( 73% )
SLK
Všetky návrhy boli prijaté ( 67%, 100%, 100% )
MSR
Všetky návrhy boli prijaté ( 100%, 100%, 80% )
Centrope Cup
Návrh bol prijatý ( 100% )

TMK

Všetky návrhy sú obsiahnuté v zápisniciach z komisií TMK. Zápis z komisie november.

Rozhodcovia
Návrh bol prijatý ( 60% )

Majstrovstvá 2018

Majstrovstvá Slovenska

Do termínu 2017-12-20 PSFP neobdržalo žiadnu prihlášku na organizáciu MSR.

Na VZ boli na organizáciu vylosované nasledujúce kluby:

MSR Organizátor Termín
MSR 3×3 ŠÍRAVA 2018-05-12 uchádzali sa o organizáciu
MSR 2×2 MIX ŠÍRAVA 2018-05-26 uchádzali sa o organizáciu
MSR 55+ MOPED 2018-07-05 uchádzali sa o organizáciu
MSR 1×1 GULIVER 2018-07-07 vylosované a potvrdené
Návrh bol prijatý ( 100% )

Majstrovstvá Európy

EuroCup
 • 2018-07-26 - 2018-07-29 - Kvalifikácia ( miesto bude určené žrebom )
 • 2018-11-30 - 2018-12-02 - Finále
3x3 ženy
1x1 muži + ženy
3x3 espoirs + juniori

Majstrovstvá sveta

3x3 muži
Zostatok bol upravený o sumu na účte v Prima Banke. Nejasné položky boli detailnejšie rozpísané. Znížila sa položka pre reprezentácie.
Rozpočet bol schválený po zapracovaní pripomienok. (100%)

Iné

Voľba člena PSFP

Dňa 2017-11-18 oznámil člen PSFP Richard Gažo ukončenie svojho pôsobenia po januárovom VZ SFP:

 • Po zrelej úvahe som sa rozhodol, že moje pôsobenie v pSFP ukončí januárové VZ SFP. Zmenil som zamestnanie a nemám už taký časový priestor na zodpovedné venovanie sa práci v PSFP, ako by som si predstavoval. Prajem pSFP veľa trpezlivosti, aby sa dotiahli všetky dobre rozbehnuté aktivity. Ďakujem za túto skúsenosť, prajem veľa dobrého.

PSFP dňa 2017-11-20 poslalo štatutárnym zástupcom klubov výzvu na obsadenie tohto postu vrámci PSFP. Do termínu 2017-12-20 sa neprihlásil žiaden kandidát:

Richard Gažo prisľúbil zotrvať v pSFP do konca volebného obdobia (koniec roka 2018)

SLOPAK/KPPS: +1EUR na CC

Na základe tohtoročných skúseností z turnajov CC, navrhujeme pre slovenského poriadateľa CC túto úpravu. Maximálna výška štartovného sa upravuje na 12 + 1€.

Táto úprava je odôvodnená tým, že už dva roky platí pravidlo, že poriadateľ turnaja je povinný odviesť 1€ do spoločného fondu CC ako odmenu najúspešnejším štátom ( toto podporujeme a schvaľujeme ), ale je zaujímavé, že v podstate po tejto úprave má pôvodne stanovenú hranicu štartovného 12 € už skoro iba SFP. ( Rakúsko 15€, ČR 330 CZK t.j. 12,94€, Maďarsko 12+1… ).

Je dôležité pripomenúť , že slovenskí poriadatelia boli progresívni vo všetkých benefitoch pre väčšinu hráčov, t.j . raňajky zadarmo od roku 2004, kompletný teplý obed v reštaurácii posediačky (2005), následný turnaj (2004), pred turnaj(2014), umelé osvetlenie na 32 ihriskách k dispozícii bez obmedzenia (2014).

A následne vždy sme boli medzi poslednými, ktorí zvyšovali štartovné . (pôvodne bolo 200 SK, 10€ a my sme poslední zdvíhali na úroveň ostatných poriadateľov a teraz už 3 štáty zvýšili z 12. na viac.

Návrh bol prijatý ( 71% )

Ostatné

Portál SFP

 • ŠÍRAVA: Rozšírenie portálu o editáciu tímov delegátmi SFP
 • SLOPAK: Rozšírenie portálu o možnosť on-line platieb štartovného na turnajoch SFP
 • SLOPAK: Rozšírenie portálu o mechanizmus lepšieho hľadania hráčov, ktorí chcú hrať, ale nemajú tím
Všetky návrhy si vyžadujú dodatočné úpravy v kóde, na VZ nepadol žiaden návrh na finančnú odmenu pre zapracovanie daných požiadaviek

Kontakty

 • Na stránke SFP chýbajú kontakty na členov, rozhodcov, delegátov, trénerov.
Budú vytvorené mailové aliasy na jednotlivých zástupcov.

Účet SFP v Prima Banke

 • Do 2018-02-15 by sa mal prezident vyjadriť k účtu v Prima Banke a jeho možného zrušenia.
organy/vz/2017.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 16:23 od Sobolic Marek