Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


vz-2015

Materiály k VZ 2015

pSFP pozýva zástupcov členských klubov na riadne VZ, ktoré sa uskutoční dňa 2016-01-30 od 10:30 v reštaurácii Divný Janko. Žiadame všetkých, aby si materiály preštudovali a prediskutovali v kluboch.

Pre zrýchlenie priebehu VZ sa jednotlivé správy nebudú čítať.

Program

Návrh programu riadneho Valného zhromaždenia SFP

 1. Schválenie programu riadneho VZ
 2. Správa prezidenta SFP (David Mortreux)
 3. Správa o hospodárení SFP (Blanka Tomanová)
 4. Správa o činnosti ŠTK (Marek Sobolič)
 5. Správa o činnosti TMK (Richard Gažo)
 6. Správa o činnosti KDM (Andrea Fratričová)
 7. Informácia o činnosti RegK (Andrea Fratričová)
 8. Informácia o činnosti RevK (Ľubor Zámečník)
 9. Informácia o činnosti DK (Peter Šury)
 10. Správa zo zasadania CEP 2015 (Bruno Fernandez)
 11. Správa o organizácii ME žien 2016 (Bruno Fernandez)
 12. Centrope Cup 2015
 13. Prijímanie nových členov
 14. Schválenie volebného poriadku a volebnej komisie SFP
 15. Voľby do pSFP a RevK
 16. Návrh rozpočtu na rok 2016 (Blanka Tomanová)
 17. Organizácia MSR a CC 2016
 18. Iné
 19. Ukončenie riadneho VZ 2015

ROK 2015

Správa prezidenta SFP

Správa o hospodárení SFP

Správy z komisií

ŠTK

TMK

KDM

RegK

RevK

DK

Žiadosť o správu bola zaslaná predsedovi DK Petrovi Šúrymu.

Správa zo zasadania CEP 2015

Bude ústne prezentovaná členom CEP Brunom Fernandezom.

Správa o organizácii ME žien 2016

Bude ústne prezentovaná predsedom org. výboru Brunom Fernandezom.

Centrope Cup 2015

Prezidenti krajín CC sa na prvom CC roku 2015 zhodli, že sa bude odvádzať 1 EUR zo štartovného každého hráča, ktorý na CC hral. Každá krajina na základe počtu štartujúcich hráčov zašle na vopred dohodnutý účet danú sumu, ktorá sa neskor prerozdelí medzi tri najúspešnejšie krajiny daného ročníku.

Informácie boli uverejnené na stránkach CC v priebehu mája 2015.

Všetky krajiny, okrem Slovenska, si túto povinnosť splnili a organizátori vždy uhradili danú čiastku z max. mesačným oneskorením. Za Slovensko táto suma predstavuje 276 EUR ( 92 trojíc ).

V zápisoch z pSFP sme o danej problematike informovali a keďže sa nepodarilo prísť ku konsenzu, je potrebné danú vec vyriešiť na VZ.


ROK 2016

Prijímanie nových členov

SFP obdržala žiadosť od Ing. Patrika Sabola, štatutárneho zástupcu Cassovia Pétanque Club, ktorý sa uchádza o prijatie do SFP.

Cassovia Pétanque klub je občianske združenie so sídlom v Košiciach, ktoré vzniklo 2015-09-17. Združenie má 13 členov a chce šíriť pétanque na východnom Slovensku, najmä v meste Košice.

Prihláška do SFP bola obdržaná členmi pSFP dňa 2015-10-26. Stanovy a ICO budú dostupné na VZ k nahliadnutiu.

Volebný poriadok SFP

pSFP odporúča riadiť sa volebným poriadokom z minulých rokov.

Voľby do pSFP a RevK

pSFP dalo výzvu klubom, aby sa do 2015-12-15 nominovali svojich členov do nového pSFP a RevK (2016-2019) v posledných zápisoch z pSFP 2015. Do daného termínu sa neprihlásil žiadny kandidát.

pSFP preto predĺžilo výzvu do 2015-12-29, ktorú avizovalo v decembrovom zápise pSFP.

Do tohoto termínu sa prihlásili:

 • Spolu:
  • Mortreaux, Fratričová, Sobolič Mar., Ševček, Gažo: Kandidatúra

Organizácia MSR a CC 2016

pSFP dalo výzvu klubom, aby sa do 2015-12-15 prihlásili ako organizátori MSR/CC 2016. Do daného termínu sa neprihlásil žiadny klub.

Klub SLOPAK podal návrh na VZ ohľadom podmienok pre usporiadateľov CC.

Je potrebné vyriešiť vzniknutú situáciu, aby sa tieto vrcholné podujatia mohli konať aj v roku 2016.

Iné

Priestor pre doplňujúce/nové návrhy.

vz-2015.txt · Posledná úprava: 2015/12/29 14:56 od Sobolic Marek