Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sfp:dokumenty:sutaze:msr3-2010

Majstrovstvá SR trojíc

Zmysel a cieľ

Na základe zmeny hracieho modelu MS ( od roku 2010 ) na obmedzený počet tímov 48, z toho 24 pre Európu, vidíme prospešné pre pétanque na Slovensku zmenu jednej z najhlavnejších súťaží sezóny a to kvalifikácie. Problém nastáva v prípade, ak sa nekvalifikuje prostredníctvom ME na konečný svetový šampionát. Aby sme predišli prípadnej strate motivácie a bojovnosti hráčov počas roka predkladáme zmenu, skôr návrat k modelu MSR s istými vylepšeniami resp. zmenami. Nový model MSR predkladajú Marek Sobolič (SPIDERS0 a Ľubomír Šedivý (SLOPAK).

Hráči a tímy

Na MSR môže štartovať každý hráč, ktorý spĺňa:

 • v predchádzajúcej sezóne odohral aspoň jeden turnaj, čiže dosiahol aspoň 1 bod,
 • je držiteľom platnej licencie SFP (vie, sa preukázať platnou registračnou známkou na licencii pre daný rok)
 • neodhlási sa dobrovoľne do termínu daného ŠTK/Prezídiom (nenahlasuje sa, ale odhlasuje…),
 • je si vedomý, že v prípade postupu na šampionát, bude musieť vynaložiť isté finančné prostriedky,
 • vytvorí alebo je súčasťou kompletného tímu.
 • musí hrať s licencovanými guľami

Hráči sú organizovaní v tímoch, ktoré spĺňajú:

 • hráči sú rovnakého pohlavia, z toho vyplýva, že sa konajú dve nezávislé MSR, žien a mužov,
 • 3-4 hráči v tíme, je potrebné si uvedomiť, že v prípade trojíc NIE je možné dopísať nového hráča do tímu a tím riskuje stratu hráča počas MSR napr. z dôvodu choroby. V prípade víťazstva trojčlenného tímu na MSR a následnej reprezentácii SR/SFP na ME/MS, si môže tím dopísať na súpisku hociktorého hráča, ktorý hral na danom MSR. Pri štvorčlennom tíme je hráč na lavičke evidovaný ako potenciálny náhradník, ktorý môže byť vystriedaný iba raz za zápas. V prípade víťazstva štvorčlenného tímu na MSR a následnej reprezentácii SR/SFP na ME/MS je tím kompletný.
 • výber hráčov do tímu je na kapitánovi ,
 • kapitán musí prihlásiť tím najneskôr 7 dní pre termínom konania MSR.

Hrací systém

Hrací systém zohľadňuje aktuálny stav hráčov ku koncu roku 2009. Je vypracovaný na základe známych hracích systémov a celkovej filozofie MSR, resp. MS/ME . Jednotlivé systémy závisia od počtu prihlásených tímov a sú znázornené v tabuľke 1.

Počet tímov Hrací systém Majstri SR
1.hrací deň 2.hrací deň
0-1
2 KK na dva vyhraté zápasy víťazi 1.hracieho dňa
3-4 2xKK na jeden vyhratý zápas Najlepšie 2 tímy na dva vyhraté zápasy KO víťazi 2.hracieho dňa
5-8 2xSWISS na 3 kolá Najlepšie 4 tímy na dva vyhraté zápasy KO víťazi 2.hracieho dňa
9-16 2xSWISS na 4 kolá Najlepšie 4 tímy na dva vyhraté zápasy KO víťazi 2.hracieho dňa
17-32 2xSWISS na 4 kolá Najlepších 8 tímy na dva vyhraté zápasy KO víťazi 2.hracieho dňa

Pravidlá KK

Na základe odohraných zápasov sa vyhodnotí na základe nasledujúcich štatistík:

 1. počet vyhraných zápasov/bodov,
 2. vzájomný zápas,
 3. skóre zo vzájomného zápasu,
 4. rozdiel skóre,
 5. vyššie pozitívne skóre,
 6. nasadenie (závisí od postavenia kapitána v rebríčku predchádzajúcej sezóny),
 7. dodatočný lós.

Pravidlá SWISS

 • prvé kolo nenasadené, náhodné losovanie,
 • v prípade kontumačnej výhry udeliť bod za výhru, skóre 13:7, 1 buchholz. bod, 1 kum. buchholz bod,
 • jednotlivé SWISS na sebe nezávisia, sú dôležité až pri konečnom vyhodnotení, ktoré sa získa súčtom jednotlivých štatistík. Vyhodnotenie:
  1. počet vyhraných zápasov/bodov,
  2. počet buchholz bodov,
  3. počet kum. buchholz bodov,
  4. rozdiel skóre,
  5. vyššie pozitívne skóre,
  6. nasadenie (závisí od postavenia kapitána v rebríčku predchádzajúcej sezóny),
  7. dodatočný lós.

Zápasy sa hrajú na časový limit 60 min + 1 nahodenie, podľa nového vzoru MS. Zápasy od semifinále bez limitu do 13 bodov. Počas oboch hracích dní budú prítomní rozhodcovia SFP, bude zvolený hlavný rozhodca a jury.

Časový plán a usporiadanie MSR

Väčšina systémov ráta s minimálne dvomi hracími dňami, preto by bolo vhodné, aby ŠTK/Prezídium určilo aspoň 2 hracie termíny/víkendy, kedy by sa MSR mohli odohrať. Ide hlavne o dôstojné odohratie podujatia, napr. v prípade nepriaznivého počasia. Ako prvotné termíny by mohli byť víkendy v 16. a 17.týždni roku, v prípade dopredu známej neúčasti na vrcholných podujatiach alebo ich neskorých termínoch víkend v 25.týždni roku.

Pre usporiadanie MSR by platil nasledovný rotačný kľuč pre všetky kluby SFP. Na valnom zhromaždení, vyhodnotení predchádzajúcej sezóny alebo špeciálnom stretnutí, sa vylosujú zo všetkých klubov práve tri kluby na usporiadanie MSR trojíc mužov a tri kluby na usporiadanie MSR trojíc žien. Losovanie by prebehlo bez opakovania, čo by znamenalo, že sa nemôže stať, aby MSR trojíc mužov a MSR trojíc žien mala usporiadať rovnaká trojica klubov. Na losovanie dohliadajú členovia Prezídia SFP. Na základe poradia vytiahnutých tímov má povinnosť do 7 dní potvrdiť usporiadanie MSR trojíc mužov a MSR trojíc žien pre daný rok prvý vytiahnutý klub samostatne alebo po vzájomnej dohode s iným klubom. Výška štartovného je stanovená organizátorom, ktorý musí zabezpečiť občerstvenie a rovnako aj ceny. V prípade odmietnutia je klubu pozastavená činnosť na ďalšiu sezónu. Na rad potom príde druhý vytiahnutý klub a za rovnakých podmienok sa vyhodnotí jeho postoj. Ak žiadny z vytiahnutých klubov neprejaví záujem usporiadať MSR trojíc mužov alebo MSR trojíc žien, tak pre daný rok sú tieto MSR zrušené a nebudú organizované. Ak sa klub rozhodne usporiadať MSR, tak pre ďalšiu sezónu bude mať prednostné právo usporiadať MSR alebo byť na požiadanie z losovania vylúčený. Tým sa zabezpečí, že v horizonte x rokov, sa vystrieda x klubov pre usporiadanie MSR. Toto právo platí pre klub, ktorý usporadúva MSR trojíc mužov aj pre klub, ktorý usporadúva MSR trojíc žien.

Každý členský klub má pred žrebovaním usporiadateľov MSR trojíc mužov a MSR trojíc žien možnosť najneskôr na VZ požiadať o pridelenie organizácie týchto MSR. Tomuto klubu ale neprináleží právo požiadať o organizáciu MSR v nasledujúcom roku. O tomto pridelení organizácie MSR rozhoduje VZ.

tento odstavec bol prijatý na VZ 2012

Usporiadateľ musí byť zrejmý do konca 9. týždňa roku.

Majstri SR

Po odohraní príslušného hracieho systému vzíde víťazný tím, ktorý má nasledujúce práva a povinnosti:

Práva

 1. reprezentovať SR/SFP na MS/ME a iných svetových podujatiach v danom roku, tím sa stáva reprezentáciou SR/SFP pre dané obdobie,
 2. byť ako prvý oslovený v prípade, ak SFP dostane pozvánku na medzinárodný turnaj.

Povinnosti

 1. najneskôr do 10 dní od odohrania MSR potvrdiť účasť na daných medzinárodných šampionátoch, ďalej sa ponúkne účasť nasledujúcim tímom v poradí MSR,
 2. svedomite sa pripravovať a dôstojne reprezentovať SR/SFP na medzinárodných šampionátoch resp. turnajoch,
 3. vyúčtovať pokladníkovi SFP dané finančné záväzky do konca sezóny, resp. do

termínu posledného zúčtovania pre danú sezónu.

V prípade absencie hráčov môže byť reprezentačný tím doplnený o daný počet hráčov, ale iba z tých, ktorí hrali MSR. Majstrom SR/reprezentačnému tímu končí štatút 31. marca nasledujúceho roku.

Majstrovstvá SR: dodatky

Platnosť formátu MSR

Formát MSR nadobúda platnosť:

 1. pre mužov od roku 2010
 2. pre ženy od roku 2011

Účasť na ME → MS

Automatická účasť tímu, ktorý na ME vybojuje postup, bola zrušená na VZ 2010.

Organizátori MSR

MSR mužov MSR žien
2010 UNIVERZUM
2011 PAF SLOPAK
2012 PRÁSK ŠÍRAVA
2013 JEWEL KLAP
2014 KPPS
2015 KPPS
sfp/dokumenty/sutaze/msr3-2010.txt · Posledná úprava: 2015/04/29 17:04 od Sobolic Marek