Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sfp:dokumenty:registracny_poriadok

Registračný poriadok SFP

Registračný poriadok SFP obsahuje viacero dokumentov, ktoré sa týkajú:

 • Registrácie nových hráčov
 • Registrácie nových klubov
 • Prestupov hráčov
 • Hosťovania hráčov

Prestupový poriadok

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Článok 1

Prestupový poriadok stanovuje podmienky, podľa ktorých sa uskutočňujú zmeny klubovej príslušnosti hráčov registrovaných Slovenskou federáciou pétanque (ďalej len SFP) v prípade, že menia klubovú príslušnosť v rámci členských klubov SFP Situácie, ktoré môžu nastať pri zmene klubovej príslušnosti, a nie sú uvedené v tomto prestupovom poriadku, riešia osobitne orgány SFP – registračná komisia, prezídium, príp. valné zhromaždenie SFP.

Článok 2

Účastníkmi prestupového konania sú:

 • hráč
 • klub, v ktorom je hráč registrovaný (ďalej len materský klub)
 • klub, do ktorého hráč hlási prestup (ďalej len nový klub)

V prípade prestupu hráča, ktorý do dňa nahlásenia prestupu registračnej komisii SFP nedosiahol vek 15 rokov, je nutný písomný súhlas aspoň jedného zákonného zástupcu.

Článok 3

Prestup hráča nahlasuje písomne predsedovi registračnej komisie, príp. jeho zástupcovi, klub do ktorého hráč prestupuje, a môže tak vykonať výhradne v prestupovom termíne. Pri nahlasovaní je potrebné doložiť písomný súhlas materského klubu aj prestupujúceho hráča.

PRESTUPOVÉ TERMÍNY

Článok 4

Registrovať hráčov je možné kedykoľvek. Registračné číslo dostanú noví členovia po uhradení členského poplatku na účet SFP. Licencie sa budú vyrábať tak ako doteraz, t.j. 3 krát ročne. Do termínu výroby licencie novému hráčovi vystaví jeho klub potvrdenie o pridelení registračného čísla

Riadnym prestupovým termínom je obdobie od 1. 12. bežného roka do 28.2. roka nasledujúceho. Riadnym prestupovým termínom je obdobie od 1.9 do 30.11 bežného roka.

HLÁSENIE PRESTUPU

Článok 5

Hlásenie prestupu sa uskutočňuje na troch miestach

 • v materskom klubu
 • v novom klube
 • po vydaní súhlasu s prestupom materským klubom aj novým klubom sa prestup nahlási prostredníctvom nového klubu registračnej komisii SFP, ktorá tento zaregistruje (kap. I., článok 3 prest. poriadku)

ROZHODNUTIE O PRESTUPE

Článok 6

O prestupe rozhoduje materský klub aj nový klub. Pokiaľ materský klub nedá k prestupu súhlas, môže nový klub podať žiadosť o rozhodnutie registračnej komisii SFP Táto je povinná rozhodnúť do 30 dní odo dňa podania, najneskôr však do 31.12. bežného roka.

Článok 7

V prípade zamietavého stanoviska registračnej komisie k žiadosti o prestup je možné opakované podanie žiadosti, a to najskôr k 31.3. bežného roka. Podaním opakovanej žiadosti sa hráč stáva k termínu vydania rozhodnutia registračnou komisiou SFP členom nového klubu, a to v prípade, ak ho s materským klubom neviaže iná písomná dohoda, resp. zmluva. Registračná komisia je povinná vydať rozhodnutie najneskôr do 30.4. bežného roka.

HOSŤOVANIE

Článok 8

Ohlasovanie hosťovania prebieha rovnakým spôsobom ako ohlasovanie prestupu (Prestupový poriadok SFP, hlava I. Úvodné ustanovenia). Nahlasovanie hosťovania je možné len v prestupovom termíne (Prestupový poriadok SFP, hlava II. Prestupové termíny)

Článok 9

Na základe dohody medzi klubmi možno hráča s jeho súhlasom uvoľniť na hosťovanie v novom klube a to na čas určitý, minimálne však na dobu 6 mesiacov.

Článok 10

Ak hráč ukončí hosťovanie a vráti sa do materského klubu v priebehu jedného súťažného ročníka nemôže odohrať za materský klub zápasy toho istého stupňa ligovej súťaže organizovanej SFP Opakované (ďalšie nové) hosťovanie do klubu, kde hráčovi skončilo pôvodne (predchádzajúce) udelené hosťovanie je možné ohlasovať pri dodržaní podmienok stanovených pre ohlasovanie.

POPLATKY V SFP VŠEOBECNE

Článok 11

Ročné členské pre každého člena SFP 100 €
Ročný poplatok za licenčnú známku 3 €
Ročný poplatok – rozhodca 4 €
Vystavenie novej licencie (pri strate, resp. po 4 rokoch) 5 €
Vystavenie prvej licencie 8 €
Výška poplatku za prestup v kategórii dospelých 20 €
Za prestup v kategórii mládeže (do 18 rokov) 6,60 €
Za hosťovanie v kategórii dospelých 8,30 €
Za hosťovanie v kategórii mládeže (do 18 rokov) 3,30 €
Opakované podanie žiadosti 6,60 €

ÚČASŤ HRÁČA V ZAHRANIČNEJ REPREZENTÁCII

Článok 12

Hráč, ktorý sa zúčastní kvalifikačného turnaja, výsledky ktorého dávajú možnosť jeho účasti na šampionáte (MS alebo ME akejkoľvek kategórie) ako hráčovi – reprezentantovi SR, sa zároveň nemôže zúčastniť na týchto MS alebo ME ako hráč - reprezentant inej krajiny. Výšku trestu za prípadné porušenie tohto pravidla bude stanovený Prezídiom SFP, príp. Valným zhromaždením SFP, pričom prvé porušenie pravidla zo strany hráča má za následok znemožnenie jeho registrácie na dobu minimálne 24 mesiacov. Opätovné porušenie tohto pravidla tým istým hráčom má za následok doživotný zákaz jeho registrácie Slovenskou federáciou pétanque.

PRESTUPY A HOSŤOVANIA DO A ZO ZAHRANIČIA

Článok 13

Hráč, ktorý je členom klubu v SR, môže štartovať v zahraničnom klube len so súhlasom SFP Obdobne hráč registrovaný v zahraničnom klube môže štartovať v klube so sídlom v SR len so súhlasom príslušnej národnej petangovej federácie.

Článok 14

Ak má hráč v čase podania žiadosti o uvoľnenie do zahraničia disciplinárne zastavenú činnosť, pri vydaní certifikátu o prestupe oznámi federácia vydávajúca certifikát túto skutočnosť novej federácii a túto požiada o vykonanie zvyšku udeleného trestu.

Článok 15

Na realizáciu prestupu, hosťovania (zapožičania) je potrebné:

 1. Pri žiadosti hráča o uvoľnenia do zahraničia:
  • aby národná federácia obdržala stanovisko národnej federácie, do ktorej prestup, hosťovanie smeruje
  • aby klub, ktorého je hráč členom, obdržal písomnú informáciu o jeho záujme pôsobiť v novom klube s uvedením jeho názvu a to formou zaslania resp. osobného doručenia „Žiadosti o uvoľnenie hráča do zahraničia“ hráčom alebo inou oprávnenou osobou, ku ktorej je materský klub povinný sa vyjadriť spolu s vyjadrením, či hráč má, resp. nemá v čase podania žiadosti nepodmienečne zastavenú činnosť a tieto doklady spolu s licenciou vydať hráčovi, resp. okamžite zaslať Registračnej komisii SFP
  • doklad o úhrade poplatkov vo výške 20 € na účet SFP
 2. Pri žiadosti hráča o uvoľnenia zo zahraničia:
  • písomne požiadať materský klub hráča o jeho uvoľnenie
  • následne požiadať SFP o vyžiadanie stanoviska z národnej federácie klubu, ktorého je hráč členom
  • po prijatí (prevzatí) vyjadrenia národnej federácie, resp. po uplynutí lehoty stanovenej na vyjadrenie zo strany príslušnej národnej federácie (do 30 dní) požiadať o registráciu v zmysle Prestupového poriadku SFP
  • predložiť doklad o úhrade 20 € na účet SFP

NOVÁ LICENCIA

Článok 16

Licencovaný hráč, ktorý ukončí členstvo v klube, môže o novú licenciu v inom klube požiadať najskôr o 12 mesiacov po ukončení členstva v predchádzajúcom klube, čo neplatí pri riadnom prestupe podľa bodu 3 a 5 prestupového poriadku.

POZASTAVENIE LICENCIE HRÁČA SFP

Článok 17

Na žiadosť klubu Prezídium SFP pozastaví licenciu hráčovi klubu na dobu uvedenú v žiadosti, maximálne však na 1 rok. Pozastavenie licencie voči jednému hráčovi môže klub žiadať maximálne dva krát. Počas pozastavenia licencie sa hráč môže zúčastňovať turnajov len ako neregistrovaný hráč.

sfp/dokumenty/registracny_poriadok.txt · Posledná úprava: 2017/08/31 22:17 od Sobolic Marek