Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sfp:dokumenty:disciplinarny_poriadok

Disciplinárny poriadok

Disciplinárna komisia je prvostupňovým orgánom zabezpečenia spravodlivosti, ktorá rozhoduje o porušení povinností vyplývajúcich z predpisov SFP, rozhodnutí orgánov SFP a jeho členov, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a opatrenia.

I. Disciplinárna komisia

Predsedu disciplinárnej komisie volí a odvoláva VZ SFP. Ostatných členov a prípadne aj náhradníkov volí PSFP odvoláva VZ SFP. DK rozhoduje hlasovaním jednoduchou väčšinou, pri nerozhodnom hlasovaní rozhoduje hlas predsedu.

II. Začatie disciplinárneho konania

Podnetom na zahájenie disciplinárneho konania môže byť podanie od

 1. organizátora turnaja, príp. hlavného rozhodcu
 2. jednotlivca, účastníka turnaja, súťaže
 3. klubu
 4. člena DK alebo PSFP, ak zaevidujú previnenie

Podanie musí byť písomné a podané najneskôr do 30 dní od zistenia skutočností, ktoré toto podanie podmieňujú. Podanie treba doručiť predsedovi DK.

Prerokované musí byť najneskôr do 30 dní od obdržania podania a písomný záver odoslaný najneskôr do 14 dní od prerokovania.

Priebeh konania - DK si môže vyžiadať svedectvo iných osôb, písomné dokumenty alebo správy. Osoba resp. osoby. ktorých sa konanie týka, sú prizvané na konanie, ale konanie prebehne aj bez ich prítomnosti, pokiaľ prítomní byť nechcú /je prípustné vziať na zreteľ písomné vyjadrenie účastníka/. Počas rozhodovania komisie v závere konania o vine či nevine a treste je táto fáza bez prítomnosti zainteresovaných.

III. Dokumentácia

Z každého prerokovávaného prípadu sa vyhotoví zápis, z ktorého je zrejmé , ako DK dospela k záveru, aké okolnosti / priťažujúce, poľahčujúce, iné / brala na zreteľ. Záver komisie o výške trestu a o možnosti odvolania, dátum nástupu účinku prípadných trestov zákazu činnosti.

Zápis musí byť odoslaný do 14 dní

 1. prerokovávanému, v prípade trestu zákazu činnosti aj
 2. klubu
 3. PSFP.

Uloženie trestu sa oznámi v zápisnici z najbližšieho zasadnutia prezídia S.F.P.

IV. Disciplinárne tresty

Rámcový zoznam trestov :

 1. dohovor, napomenutie /možno použiť iba 1 x za rok/, napomenutie s výstrahou
 2. zastavenie činnosti - najviac na dobu 1 rok
 3. zákaz výkonu funkcie/ rozhodcu, coacha, usporiadateľa a pod./
 4. odobratie trofeje, titulu
 5. peňažná pokuta
 6. zákaz reprezentácie

Výkon trestu je možné podmienečne odložiť najviac na dobu 1 rok.

DK udelí trest, opatrenie, zodpovedajúce charakteru a stupňu previnenia. Zoznam trestov je rámcový, DK má právo udeliť aj iný trest, ktorý bude v súlade so stanovami S.F.P., platnou legislatívou a dobrými mravmi občianskej petangovej pospolitosti.

V. Odvolanie

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 30 dní od oznámenia – doručenia rozhodnutia. Odvolanie môže podať iba previnilec .

V prípade potrestania klubu môže podať odvolanie štatutárny zástupca klubu.

Odvolacím orgánom je PSFP. V zložitých prípadoch si prizve na odvolacie konanie zástupcu DK. Odvolanie nemá odkladný účinok na udelený trest, odvolacie konanie musí prebehnúť najneskôr do 30 dní. Voči výsledku už nie je možné ďalšie odvolanie. Odvolávací poplatok je 20 EUR, v prípade úspechu odvolania sa vráti vkladateľovi. Odvolávací orgán sa rozhodne ad hoc, či bude odvolanie riešiť s účasťou odvolávajúceho sa alebo bez neho. Záver odvolania musí byť doručený do 14 dní.

Disciplinárny poriadok bol schválený dňa: --

sfp/dokumenty/disciplinarny_poriadok.txt · Posledná úprava: 2018/10/16 20:12 od Sobolic Marek