Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2022

Zápisnica zo zasadnutia zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou

 • Číslo zápisnice: SFP/2023/VZ/01
 • Názov športovej organizácie: Slovenská federácia pétanque
 • Názov zasadajúceho orgánu: Valné zhromaždenie SFP
 • Miesto konania zasadnutia: on-line
 • Deň konania zasadnutia: 2023-02-04
 • Čas začiatku zasadnutia: 10:30
 • Čas ukončenia zasadnutia: 17:30
 • Predsedajúci: Peter Šúry
 • Zapisovateľ: Peter Šúry
 • Delegáti orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):
  • PSFP (ŠÚRY Peter, KLÚČIKOVÁ Dana, TOMKO Ján, JURAN Igor)
  • Kontrolór SFP (MACKO Ján)
  • Zástupca CTM (KLÚČIKOVÁ Dana)
  • Zástupca ROZHODCOV (KANKARA Matej)
  • Zástupcovia KLUBOV:
   • BLESK ( SIPOS Patrik - Online )
   • CAP ( ŠEVČEK Martin - Osobne )
   • GULIVER ( PLAČKO Zdeno - Osobne )
   • HOHENLOHE ( FRATRIČOVÁ Andrea - Osobne )
   • JEWEL ( ZEMANEC Ľubomír - Osobne )
   • KPPS ( ŠÚRY Peter - Osobne )
   • LABELLE ( JURAN Igor - Osobne )
   • MOPED ( GUŠTAFÍK Stanislav - Osobne )
   • NOVOKER ( VOJTEK Milan - Osobne )
   • PAF ( KARCOLOVÁ Miriam - Online )
   • PKP ( HRIVNÁK Juraj - Osobne )
   • PRÁSK ( LANČARIČ Dušan - Osobne )
   • SLOPAK ( TOMANOVÁ Blanka - Osobne )
   • TONTONS ( GAŽO Richard - Online )
   • TURIEC ( BAČE Michal - Online )
   • ZEMPLIN ( DZURUS Ladislav - Online )
   • ŠÍRAVA ( MAGURA Martin - Osobne )
 • Delegáti orgánu neprítomní na zasadnutí:
  • LABOULE ( DUBAN Ján )
 • Ospravedlnení
  • PREMIER ( ZÁMEČNÍK Ľubor )

* Počet hlasov delegátov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu:

 • 20/39 1)
 • Počet hlasov zúčastnených delegátov 18/35

UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ

 • ☑ ÁNO
 • ☐ NIE
 • Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 18/35
 • Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 1 mesiac na prípravu zasadnutia dodržaná
 • ❏ BOLA
 • ☑ NEBOLA

Prezenčná listina na VZ overená mandátovou komisiou

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA

 1. Zriadenie mandátovej komisie pre overenie účasti delegátov
 2. Návrh alebo doplnenie na zmenu programu VZ
 3. Schválenie programu riadneho VZ
 4. ROK 2022
  1. Správa prezidenta SFP / Šúry
  2. Správa o hospodárení SFP / Šúry, Macko
  3. Správy z komisií ( STK, TMK, CTM, RegK, DK )
  4. Správa kontrolóra / Macko
  5. Správa k účtovnej uzávierke / Šúry, Macko
 5. ROK 2023
  1. Návrhy z komisií
   1. Zmena systému výberu reprezentácie 3×3 muži a ženy
   2. Striedanie miesta finále SLK medzi regiónmi
   3. Možnosť zmeny systému turnaja v deň konania
   4. Návrh na zmenu bodovania turnajov SFP a MSR
   5. Zmena organizovania MSR v streľbe muži a ženy
   6. Zdvojenie koordinovania MSR jednotlivcov
   7. Návrh na zrušenie časového limitu turnajov pre juniorov
   8. Zmena maximálnej výšky štartovného na MSR
  2. Organizácia MSR 2023
  3. Návrh rozpočtu 2023
 6. Doplňujúce voľby do prezídia SFP
  1. Zriadenie volebnej komisie
  2. Doplňujúce voľby člena prezídia SFP. V doplňujúcich voľbách za člena prezídia SFP kandidujú Janette Méry (navrhol klub Novoker a klub Blesk) a Alexandra Šebeňová (navrhol klub CAP).
 7. Návrh na prijatie nového člena do SFP. O prijatie do SFP požiadal klub SMPT petanque (Spolok Mladých Pružných Tiel), ktorý je súčasťou občianskeho združenia Športový a vzdelávací fond MPŠ Team o.z.
 8. Iné
 9. Ukončenie riadneho VZ

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA

BOD 2 - Návrh alebo doplnenie na zmenu programu VZ

Žiadny návrh na zmenu alebo doplnenie programu VZ nebol predložený.

BOD 3 - Schválenie programu riadneho VZ

ZOZNAM PODKLADOV
 • ČÍSLO UZNESENIA: SFP/2022/VZ/01
 • NÁVRH UZNESENIA: VZ SFP schvaľuje predložený program VZ SFP 2022
HLASOVANIE o návrhu
BLESK - SIPOS Patrik # ZA
CAP - ŠEVČEK Martin # ZA
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA
HOHENLOHE - FRATRIČOVÁ Andrea # ZA
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA
KPPS - ŠÚRY Peter # ZA
LABELLE - JURAN Igor # ZA
MOPED - GUŠTAFÍK Stanislav # ZA
NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA
PKP - HRIVNÁK Juraj # ZA
PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA
SIRAVA - MAGURA Martin # ZA
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZA
TONTONS - GAŽO Richard # ZA
TURIEC - BAČÉ Michal # ZA
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA
_ROZ - KANKARA Matej # ZA
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
35 0 0 0 35
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ

BOD 5.a.I. - Zmena systému výberu reprezentácie 3×3 muži a ženy

 • ČÍSLO UZNESENIA: SFP/2022/VZ/02
 • NÁVRH UZNESENIA: VZ SFP schvaľuje bod 5.a.I. - Zmena systému výberu reprezentácie 3×3 muži a ženy
HLASOVANIE o návrhu
BLESK - SIPOS Patrik # ZA
CAP - ŠEVČEK Martin # ZDRŽAL SA
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # PROTI
HOHENLOHE - FRATRIČOVÁ Andrea # ZA
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA
KPPS - ŠÚRY Peter # PROTI
LABELLE - JURAN Igor # ZA
MOPED - GUŠTAFÍK Stanislav # ZDRŽAL SA
NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA
PKP - HRIVNÁK Juraj # ZA
PRASK - LANČARIČ Dušan # PROTI
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZDRŽAL SA
TONTONS - GAŽO Richard # ZA
TURIEC - BAČÉ Michal # ZA
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA
SIRAVA - MAGURA Martin # ZA
_ROZ - KANKARA Matej # PROTI
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZDRŽAL SA
ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVALI HLASOV
21 7 7 0 35
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ

BOD 5.a.II. - Striedanie miesta finále SLK medzi regiónmi

 • ČÍSLO UZNESENIA: SFP/2022/VZ/03
 • NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.a.II. - Striedanie miesta finále SLK medzi regiónmi
HLASOVANIE o návrhu
BLESK - SIPOS Patrik # ZA
CAP - ŠEVČEK Martin # ZA
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA
HOHENLOHE - FRATRIČOVÁ Andrea # PROTI
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA
KPPS - ŠÚRY Peter # ZA
LABELLE - JURAN Igor # ZA
MOPED - GUŠTAFÍK Stanislav # ZA
NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA
PKP - HRIVNÁK Juraj # ZA
PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZDRŽAL SA
TONTONS - GAŽO Richard # ZA
TURIEC - BAČÉ Michal # ZA
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA
SIRAVA - MAGURA Martin # ZA
_ROZ - KANKARA Matej # ZDRŽAL SA
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA
ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVALI HLASOV
30 2 3 0 35
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ

BOD 5.a.III. - Možnosť zmeny systému turnaja v deň konania

 • ČÍSLO UZNESENIA: SFP/2022/VZ/04
 • NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.a.III. - Možnosť zmeny systému turnaja v deň konania
HLASOVANIE o návrhu
BLESK - SIPOS Patrik # ZA
CAP - ŠEVČEK Martin # ZA
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA
HOHENLOHE - FRATRIČOVÁ Andrea # ZA
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA
KPPS - ŠÚRY Peter # ZA
LABELLE - JURAN Igor # ZA
MOPED - GUŠTAFÍK Stanislav # ZA
NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA
PKP - HRIVNÁK Juraj # ZA
PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZA
TONTONS - GAŽO Richard # ZA
TURIEC - BAČÉ Michal # ZA
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA
SIRAVA - MAGURA Martin # ZA
_ROZ - KANKARA Matej # ZDRŽAL SA
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA
ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVALI HLASOV
34 0 1 0 35
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ

BOD 5.a.IV. - Návrh na zmenu bodovania turnajov SFP a MSR

 • ČÍSLO UZNESENIA: SFP/2022/VZ/05
 • NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.a.IV. - Návrh na zmenu bodovania turnajov SFP a MSR
HLASOVANIE o návrhu
BLESK - SIPOS Patrik # ZA
CAP - ŠEVČEK Martin # ZA
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA
HOHENLOHE - FRATRIČOVÁ Andrea # ZA
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA
KPPS - ŠÚRY Peter # ZA
LABELLE - JURAN Igor # ZA
MOPED - GUŠTAFÍK Stanislav # ZA
NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA
PKP - HRIVNÁK Juraj # ZA
PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZA
TONTONS - GAŽO Richard # ZA
TURIEC - BAČÉ Michal # ZA
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA
SIRAVA - MAGURA Martin # ZA
_ROZ - KANKARA Matej # ZA
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA
ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVALI HLASOV
35 0 0 0 35
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ

BOD 5.a.V. - Zmena organizovania MSR v streľbe muži a ženy

 • ČÍSLO UZNESENIA: SFP/2022/VZ/06
 • NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.a.V. - Zmena organizovania MSR v streľbe muži a ženy
HLASOVANIE o návrhu
BLESK - SIPOS Patrik # ZA
CAP - ŠEVČEK Martin # ZA
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA
HOHENLOHE - FRATRIČOVÁ Andrea # ZA
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZDRŽAL SA
KPPS - ŠÚRY Peter # ZA
LABELLE - JURAN Igor # ZA
MOPED - GUŠTAFÍK Stanislav # ZA
NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA
PKP - HRIVNÁK Juraj # ZA
PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZA
TONTONS - GAŽO Richard # ZA
TURIEC - BAČÉ Michal # ZA
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA
SIRAVA - MAGURA Martin # ZA
_ROZ - KANKARA Matej # ZA
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA
ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVALI HLASOV
33 0 2 0 35
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ

BOD 5.a.VI. - Zdvojenie koordinovania MSR jednotlivcov

 • ČÍSLO UZNESENIA: SFP/2022/VZ/07
 • NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.a.VI. - Zdvojenie koordinovania MSR jednotlivcov
HLASOVANIE o návrhu
BLESK - SIPOS Patrik # ZA
CAP - ŠEVČEK Martin # ZA
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA
HOHENLOHE - FRATRIČOVÁ Andrea # ZA
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA
KPPS - ŠÚRY Peter # ZA
LABELLE - JURAN Igor # ZA
MOPED - GUŠTAFÍK Stanislav # ZA
NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA
PKP - HRIVNÁK Juraj # ZA
PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZA
TONTONS - GAŽO Richard # ZA
TURIEC - BAČÉ Michal # ZA
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA
SIRAVA - MAGURA Martin # ZA
_ROZ - KANKARA Matej # ZA
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA
ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVALI HLASOV
35 0 0 0 35
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ

BOD 5.a.VII. - Návrh na zrušenie časového limitu turnajov pre juniorov

 • ČÍSLO UZNESENIA: SFP/2022/VZ/08
 • NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.a.VII. - Návrh na zrušenie časového limitu turnajov pre juniorov
HLASOVANIE o návrhu
BLESK - SIPOS Patrik # ZA
CAP - ŠEVČEK Martin # ZA
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA
HOHENLOHE - FRATRIČOVÁ Andrea # ZA
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA
KPPS - ŠÚRY Peter # ZA
LABELLE - JURAN Igor # ZA
MOPED - GUŠTAFÍK Stanislav # ZA
NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA
PKP - HRIVNÁK Juraj # ZA
PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZA
TONTONS - GAŽO Richard # ZA
TURIEC - BAČÉ Michal # PROTI
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA
SIRAVA - MAGURA Martin # ZA
_ROZ - KANKARA Matej # ZA
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA
ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVALI HLASOV
33 2 0 0 35
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ

BOD 5.a.VIII. - Zmena maximálnej výšky štartovného na MSR

 • ČÍSLO UZNESENIA: SFP/2022/VZ/09
 • NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.a.VIII. - Zmena maximálnej výšky štartovného na MSR
HLASOVANIE o návrhu
BLESK - SIPOS Patrik # ZA
CAP - ŠEVČEK Martin # ZA
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA
HOHENLOHE - FRATRIČOVÁ Andrea # ZA
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA
KPPS - ŠÚRY Peter # ZA
LABELLE - JURAN Igor # ZA
MOPED - GUŠTAFÍK Stanislav # ZA
NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA
PKP - HRIVNÁK Juraj # ZA
PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZA
TONTONS - GAŽO Richard # ZA
TURIEC - BAČÉ Michal # ZA
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA
SIRAVA - MAGURA Martin # ZA
_ROZ - KANKARA Matej # ZA
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA
ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVALI HLASOV
35 0 0 0 35
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ

BOD 5.c - Návrh rozpočtu 2023

ZOZNAM PODKLADOV
 • Bol zaslaný členom ako príloha v pozvánke na VZ.
 • ČÍSLO UZNESENIA: SFP/2022/VZ/10
 • NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod BOD 5.c - Návrh rozpočtu 2023
HLASOVANIE o návrhu
BLESK - SIPOS Patrik # ZDRŽAL SA
CAP - ŠEVČEK Martin # ZA
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA
HOHENLOHE - FRATRIČOVÁ Andrea # ZA
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA
KPPS - ŠÚRY Peter # ZA
LABELLE - JURAN Igor # ZA
MOPED - GUŠTAFÍK Stanislav # ZA
NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA
PKP - HRIVNÁK Juraj # ZA
PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZA
TONTONS - GAŽO Richard # ZA
TURIEC - BAČÉ Michal # ZDRŽAL SA
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA
SIRAVA - MAGURA Martin # ZA
_ROZ - KANKARA Matej # ZA
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA
ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVALI HLASOV
31 0 4 0 35
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ

BOD 6. Doplňujúce voľby člena PSFP

 • Voľby členov PSFP a komisií sú evidované vo vlastnej zápisnici členov volebnej komisie.

Prezídium SFP

Nominovaný klubom Meno kandidáta Hlasovanie Zvolený 2.kolo Zvolený
CAP ŠEBEŇOVÁ Alexandra 14/39 NIE
NOVOKER, BLESK MÉRY Janette 20/39 ÁNO

BOD 7. Návrh na prijatie nového člena do SFP

 • ČÍSLO UZNESENIA: SFP/2022/VZ/11
 • NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 7. Prijatie nového člena do SFP
HLASOVANIE o návrhu
BLESK - SIPOS Patrik # ZA
CAP - ŠEVČEK Martin # PROTI
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZDRŽAL SA
HOHENLOHE - FRATRIČOVÁ Andrea # ZDRŽAL SA
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZDRŽAL SA
KPPS - ŠÚRY Peter # PROTI
LABELLE - JURAN Igor # PROTI
MOPED - GUŠTAFÍK Stanislav # PROTI
NOVOKER - VOJTEK Milan # ZDRŽAL SA
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZDRŽAL SA
PKP - HRIVNÁK Juraj # ZDRŽAL SA
PRASK - LANČARIČ Dušan # PROTI
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # PROTI
TONTONS - GAŽO Richard # PROTI
TURIEC - BAČÉ Michal # ZA
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # PROTI
SIRAVA - MAGURA Martin # ZDRŽAL SA
_ROZ - KANKARA Matej # PROTI
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # PROTI
ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVALI HLASOV
4 17 14 0 35
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ❏ SCHVÁLENÉ
 • ☑ NESCHVÁLENÉ
1)
Nadpolovičná väčšina
organy/vz/2022.txt · Posledná úprava: 2023/02/28 15:19 od Juran Igor