Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:psfp:prezidium-sep-2021

Zápisnica zo zasadnutia zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou

 • Číslo zápisnice: SFP/2021/PSFP/05
 • Názov športovej organizácie: Slovenská federácia pétanque
 • Názov zasadajúceho orgánu: Prezídium SFP
 • Miesto konania zasadnutia: on-line
 • Deň konania zasadnutia: 2021-09-16
 • Čas začiatku zasadnutia: 19:30
 • Čas ukončenia zasadnutia: 21:00
 • Predsedajúci: Martin Ševček
 • Zapisovateľ: Marek Sobolič
 • Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):
 1. Martin Ševček
 2. Bruno Fernandez
 3. Marek Sobolič
 4. Jana Lazarová
 5. Marek Štrba
 6. Ján Macko
 • Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:
 1. nikto
 • Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 3/5

UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ

 • ☑ ÁNO
 • ☐ NIE
 • Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 3/5
 • Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na prípravu zasadnutia dodržaná
 • ☑ BOLA
 • ☐ NEBOLA

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA

 1. Schvaľovanie programu zasadnutia
 2. Administratíva
 3. Financie
 4. Marketing
 5. STK
 6. CTM
 7. Rozhodcovia
 8. TMK
 9. Informácie od Kontrolóra
 10. Iné

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA

Mimoriadne VZ
 • PSPF vyhlasuje októbrové mVZ, termín hlasovania bol stanovený do 2021-10-17:
  • Na základe situácie ohľadom COVID-19 boli upravené jednotlivé činnosti a ich čerpanie v rozpočte SFP 2021. Bol zaslaný delegátom emailom.
Riadne VZ
 • Riadne VZ SFP sa bude konať dňa 2022-02-12 od 10:30, forma bude upresnená neskôr
 • Všetky dokumenty budú dostupné na stránkach SFP do 2021-01-12
 • Keďže nás čaká volebné VZ, kandidatúry do pSFP a ostatných komisií (RegK, DK a Komisia pre riešenia sporov) posielajte na prezidium@sfp.sk do 2021-11-30
RegK
 • Predseda registračnej komisie bude informovať delegátov klubov o spôsobe registrácie hráčov a klubov pre sezónu 2022.
 • Termín ukončenia registrácii je do 2021-11-30.

STK

 • FIPJP sa rozhodla zorganizovať MS mužov, žien a juniorov v Santa Susana, Španielsko. Slovensko vyšle reprezentáciu:
  • mužov v zložení:
   • FRATRIČ Andrej, KRAJČOVIČ Matej, LANČARIČ Dušan, ŠEBEŇA Patrik
  • žien v zložení:
   • GEMAINEROVÁ Kristína, KRAJČOVIČOVÁ Katarína, ŠEBEŇOVÁ Alexandra, STOWASSEROVÁ Vanda
  • Coach: ADLER Juraj
  • Vedúci výpravy: FERNANDEZ Bruno
 • MSR v streľbe zorganizoval klub ŠÍRAVA dňa 2021-09-01 v Michalovciach. Najlepšími strelcami boli:
  1. ŠEBEŇA PATRIK
  2. FRATRIČ ANDREJ
  3. STANO MICHAL
 • SLK
  • Finále SLK 2021 sa odohralo dňa 2021-09-15 v Jahodnej, výsledky:
  1. CAP
  2. PKP
  3. TONTONS
Zasadnutie STK
 • Stretnutie komisie STK sa uskutoční dňa 2021-10-22 od 19:30 cez Discord, voice channel: STK
 • Svoje podnety do komisii posielajte na uvedené emailové adresy najneskôr do 2020-10-15 23:59:59
  • Návrhy zasielajte prostredníctvom formulára
  • Témy budú dopĺňané priebežne na stránky SFP
  • Prosím zaregistrujte svojho zástupcu na stretnutie komisii
  • Správy komisií budú slúžiť ako podklady pre VZ SFP

CTM

 • Informácie ohľadom CTM aktivít sú obsiahnuté v zápisoch:

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA

REPRE / Úprava rozpočtu SFP

 • ZA: 4 ( Fernandez, Štrba, Lazarová, Ševček )
 • PROTI: 1 ( Sobolič )
 • ZDRŽAL SA: 0
Vyjadrenia členov orgánu

Zápis

Predsedajúci:                     Zapisovateľ:..............................            ..............................
Martin Ševček                     Marek Sobolič
organy/psfp/prezidium-sep-2021.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 16:23 od Sobolic Marek