Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:psfp:prezidium-oct-2021

Zápisnica zo zasadnutia zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou

 • Číslo zápisnice: SFP/2021/PSFP/06
 • Názov športovej organizácie: Slovenská federácia pétanque
 • Názov zasadajúceho orgánu: Prezídium SFP
 • Miesto konania zasadnutia: on-line
 • Deň konania zasadnutia: 2021-10-19
 • Čas začiatku zasadnutia: 20:30
 • Čas ukončenia zasadnutia: 21:15
 • Predsedajúci: Martin Ševček
 • Zapisovateľ: Marek Sobolič
 • Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):
 1. Martin Ševček
 2. Bruno Fernandez
 3. Marek Sobolič
 4. Jana Lazarová
 5. Marek Štrba
 6. Ján Macko
 • Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:
 1. nikto
 • Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 3/5

UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ

 • ☑ ÁNO
 • ☐ NIE
 • Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 3/5
 • Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na prípravu zasadnutia dodržaná
 • ☑ BOLA
 • ☐ NEBOLA

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA

 1. Schvaľovanie programu zasadnutia
 2. Administratíva
 3. Financie
 4. Marketing
 5. STK
 6. CTM
 7. Rozhodcovia
 8. TMK
 9. Informácie od Kontrolóra
 10. Iné

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA

Kontrolór
 • Kontrolór SFP výzva členské kluby SFP, aby poslali účtovné uzávierky za rok 2020 do 2021-10-30 na prezidium@sfp.sk
 • Následná kontrola čerpania príspevku U23 - kluby za rok 2021, termín 2021-12-15
Mimoriadne VZ
Riadne VZ
 • Riadne VZ SFP sa bude konať dňa 2022-02-12 od 10:30, forma bude upresnená neskôr
 • Všetky dokumenty budú dostupné na stránkach SFP do 2021-01-12
 • Keďže nás čaká volebné VZ, kandidatúry do pSFP a ostatných komisií (RegK, DK a Komisia pre riešenia sporov) posielajte na prezidium@sfp.sk do 2021-11-30
RegK
 • Predseda registračnej komisie bude informovať delegátov klubov o spôsobe registrácie hráčov a klubov pre sezónu 2022.
 • Termín ukončenia registrácii je do 2021-11-30.
TMK
 • Prebiehajúci trénerský kurz organizovaný TMK, bude ukončený testom do 2021-11-07 a písomnou prácou do 2021-12-15. Úspešní absolventi získajú vzdelanie Tréner pétanque 1. kvalifikačného stupňa – pétanque pre mládež a dospelých
STK
 • PSFP vyzýva kluby SFP, ktoré organizovali regionálne alebo finálové kolo SLK, aby poslali PSFP číslo účtu, kvôli získaniu odmeny za organizáciu.
 • STK na svojom online zasadnutí prebrala nasledujúce témy
 • Posledné stretnutie komisie STK sa uskutoční dňa 2021-11-19 od 19:30 cez Discord, voice channel: STK
  • Svoje podnety do komisii posielajte na uvedené emailové adresy najneskôr do 2020-11-12 23:59:59
   • Návrhy zasielajte prostredníctvom formulára
   • Témy budú dopĺňané priebežne na stránky SFP
   • Prosím zaregistrujte svojho zástupcu na stretnutie komisii
   • Správy komisií budú slúžiť ako podklady pre VZ SFP
Centrope Cup
 • Organizácia Centrope 2022 - do organizačnej skupiny slovenskej Centrope sa zatiaľ prihlásili Jana Lazarová, Hana Mengerová, Dušan Lančarič a Martin Ševček. Žiadame ďalšie kluby o nominovanie svojich kandidátov písomnou formou na e-mail prezidium@sfp.sk.
CTM
 • Informácie ohľadom CTM aktivít sú obsiahnuté v zápisoch:

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA

Ďalšie PSFP online na Discord 25.11. o 19:45.

Zápis

Predsedajúci:                     Zapisovateľ:..............................            ..............................
Martin Ševček                     Marek Sobolič
organy/psfp/prezidium-oct-2021.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 16:23 od Sobolic Marek