Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:psfp:prezidium-may-2021

Zápisnica zo zasadnutia zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou

 • Číslo zápisnice: SFP/2021/PSFP/02
 • Názov športovej organizácie: Slovenská federácia pétanque
 • Názov zasadajúceho orgánu: Prezídium SFP
 • Miesto konania zasadnutia: on-line
 • Deň konania zasadnutia: 2021-04-29
 • Čas začiatku zasadnutia: 19:30
 • Čas ukončenia zasadnutia: 21:00
 • Predsedajúci: Martin Ševček
 • Zapisovateľ: Marek Sobolič
 • Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):
 1. Martin Ševček
 2. Bruno Fernandez
 3. Marek Sobolič
 4. Jana Lazarová
 5. Marek Štrba
 6. Ján Macko
 • Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:
 1. nikto
 • Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 3/5

UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ

 • ☑ ÁNO
 • ☐ NIE
 • Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 2/3
 • Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na prípravu zasadnutia dodržaná
 • ☑ BOLA
 • ☐ NEBOLA

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA

 1. Schvaľovanie programu zasadnutia
 2. Administratíva
 3. Financie
 4. Marketing
 5. STK
 6. CTM
 7. Rozhodcovia
 8. TMK
 9. Informácie od Kontrolóra
 10. Iné

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA

Financie

 • Kluby, ktoré majú nárok na finančný príspevok pre U23, musia doručiť prezídiu účtovné závierky za rok 2020 najneskôr do 2021-06-31

STK

 • SFP sa riadi aktuálnymi covid-19 opatreniami a podľa nich sa začne sezóna. Opatrenia pre šport nájdete na tejto stránke https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov. O tom, či sezóna začne podľa aktuálneho kalendára, rozhodnú opatrenia platné od 2021-05-10.
 • ME 2021 - finálne rozhodnutie ohľadom uskutočnení tohtoročných ME, vydá CEP najneskôr 2021-07-10
 • V kalendári turnajov SFP nastali zmeny v termínoch turnajov MSR trojíc (TURIEC), Vtedy na Západe (PRASK) a Junior-Senior (TONTONS). Udiali sa na základe konfliktov termínov turnajov a chcem poďakovať klubu TONTONS za ústretový prístup a presunutie turnaja Junior-Senior na skorší termín. Pre tento turnaj PSFP schválilo výnimku a bude bodovaný aj keď sa uskutoční v termíne MSR Veteránov.
 • Odovzdanie cien za rok 2020 sa uskutoční na turnaji Vtedy na západe.
 • Medaile pre MSR budú dodané v dohľadnej dobe organizátorom MSR.
SLK

PSFP vyzýva víťaza ročníka 2020, aby predbežne potvrdil svoju účasť na EuroCup 2021. Do ročníka SLK 2021 sa prihlásilo 13 klubov. Do finále postupujú 4 kluby: Organizátori regionálnych kôl sú:

 • Bratislava - HOHENLOHE - žiadosť bola akceptovaná
 • Západ - KPPS - klub bol vylosovaný
 • Stredo-východ - TURIEC - klub bol vylosovaný (viac záujemcov)
Reprezentácie
 • Príprava reprezentačných výberov mužov a žien trojíc bude prebiehať podľa harmonogramu zverejneného trénerom Jurajom Adlerom. Hlavná komunikačná platforma pre reprezentácie trojíc je oficiálne Discord.
Centrope Cup
 • Opakovanie výzvy:
  • PSFP na základe odporúčania VZ zriaďuje komisiu pre organizáciu slovenskej CC. Jej účelom bude organizácia CC pre ďalšie roky. Zástupcovia klubov nech sa hlásia na e-mail prezidium@sfp.sk.
Koordinátori
 • Seminár koordinátorov sa presunul na 2021-06-05 od 17.00, bude prebiehať cez federálny Discord.
 • Novinkou je, že každý koordinátor musí vlastniť svoju zakúpenú kópiu programu SPORT
  • PSFP žiada každého účastníka kurzu, aby poslal potvrdenie o kúpe na adresu prezidium@sfp.sk
 • Na základe úspešného absolvovania testu na seminári, SFP preplatí polovicu zo sumy každému koordinátorovi

CTM

Rozhodcovia

 • 2021-05-01 o 13:00 sa konal seminár a test rozhodcov prostredníctvom Discordu. Z 19 účastníkov test úspešne absolvovalo 13. Aktuálny zoznam rozhodcov sa nachádza na sfp.sk

TMK

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA

STK / Koordinátori = preplatenie z rezervy SFP

 • ZA: 4 (Fernandez, Sobolič, Ševček, Štrba)
 • PROTI: 0
 • ZDRŽAL SA: 1 ( Lazarová )
Vyjadrenia členov orgánu
 • Marek Sobolič
  • 40 EUR sú vlastne 2-3 turnaje a licencia nemá časové obmedzenie

Zápis

Predsedajúci:                     Zapisovateľ:..............................            ..............................
Martin Ševček                     Marek Sobolič
organy/psfp/prezidium-may-2021.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 16:20 od Sobolic Marek