Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


dokumenty:klasifikacny-poriadok

Klasifikačný poriadok SFP

Klasifikačný poriadok určuje pravidlá podľa ktorých sa hodnotia hráči SFP a spôsob akým sa tvorí ich poradie – rebríček SFP.

Hráči získavajú body na domácich alebo zahraničných turnajoch, príp. v SLK. Výška bodov získaných na turnaji závisí od umiestnenia a celkového počtu tímov.

Do rebríčka SFP sa bude počítať najlepších 15 turnajov danej sezóny.

Vzorec pre výpočet je:

kde A je celkový počet tímov, B je umiestnenie tímu. Všetky logaritmy sa zaokrúhľujú smerom nahor, celkový výpočet sa zaokrúhli štandardne.

Napr. pri 40 tímoch sa tím umiestnil na 15. mieste:

40 * ( 6 - 4 + 1 / 8 ) = 85 bodov

Pre jednoduchší prehľad boli výsledky zahrnuté do tabuľky.

 • okrem tabuľky je vždy možné prerátať príslušné miesto v danom turnaji
 • vždy boduje prvá polovica z kvalifikačnej fázy SWISS s výraznejším bodovým ziskom v porovnaní s tímami, ktoré skončili v druhej polovici
 • druhá polovica tímov z kvalifikácie SWISS dostáva body postupne sa znižujúce od najvyššieho až po posledné miesto hodnotené jedným bod za účasť
 • na MSR súťažiach je uplatňované pravidlo zdieľaných umiestnení:
  • pre tímy nepostupujúce zo SWISS, priemer bodov udeľovaných za nepostupové miesta násobený koeficientom MSR súťaží
  • pre tímy, ktoré prehrali oba zápasy v skupine, priemer bodov za priečky, ktoré obsadili v konečnom poradí násobený koeficientom MSR súťaží
  • pre tímy, ktoré nepostúpili na základe tretieho prehratého zápasu v skupine, priemer bodov za priečky, ktoré obsadili v konečnom poradí násobený koeficientom MSR súťaží

Bodový zisk sa následne vynásobí príslušným koeficientom v závislosti od kategórie turnaja. Rozlišujeme tieto kategórie turnajov:

Kategória turnaja Koeficient
Nebodovaný turnaj 0
Turnaj SFP jednotlivcov alebo dvojíc alebo turnaj v zahraničí 1
Turnaj SFP trojíc 1.51)
Turnaj Centrope Cup 2.52)
MSR jednotlivcov, dvojíc mix, streľbe 53)
MSR trojíc mužov a žien 54)
Slovenská Liga Klubov 55)
 • MSR trojíc mužov a žien
  • pre účely bodovania súčet mužských a ženských tímov bude tvoriť celkový počet tímov
  • počet bodov sa vynásobí daným koeficientom a uplatní zvlášť pre mužské a ženské tímy 6)
 • Slovenská Liga Klubov
  • hráči klubov
   • ktorí postúpia do finálovej časti a nastúpia aspoň v jednom zápase ligového ročníka, dostanú príslušný počet bodov vynásobený koeficientom 5
   • ktorí nepostúpia do finálovej časti a nastúpia aspoň v jednom zápase ligového ročníka, dostatnú symbolický 1 bod za účasť vynásobený koeficientom 5, tzn. dostanú 5 bodov do rebríčka SFP
 • Ak nie je možné určiť presné poradie tímu, tak sa najskôr spraví priemer umiestnenia a ten sa použije vo vzorci, napr. 3-4 miesto je vlastne 3.5 miesto.

Kedy je turnaj bodovaný?

Bodovanie 4-členných reprezentačných družstiev

Body získané štvorčlenným reprezentačným tímom budú do rebríčka SFP zapísané tak, ako je to v prípade trojčlenných družstiev, čiže všetkým hráčom/hráčkam, ak počas turnaja nastúpili aspoň v jednom zápase (vrátane striedania).

Na turnajoch bude môcť štvorčlenný reprezentačný tím štartovať od ustanovenia reprezentačného tímu po ich účasť na MS/ME maximálne na deviatich turnajoch s konečnou platnosťou k 31. 12. príslušného roka.

Bodovanie nedokončených turnajov

V prípade, že organizátor predčasne ukončí turnaj na základe rozhodnutia organizátora a hlavného rozhodcu platí nasledovné:

 • hráči dostanú jeden bod za turnaj ak sa neodohrá
  • základná časť pri skupinách
  • 50% z celkového plánovaného počtu kôl pri inom systéme
 • hráči dostanú počet bodov stanovených vzorcom (x = počet postupujúcich tímov)
  • ak sa odohrá základná časť pri skupinách
  • 50% - 75% z celkového plánovaného počtu kôl pri inom systéme
(1. + x. miesto) / 4 
 • hráči dostanú počet bodov stanovených vzorcom (x = počet postupujúcich tímov)
  • ak sa odohrá viac ako 75 % plánovaných kôl turnaja
(1. + x. miesto) / 2
 • Hráči, ktorí sa zúčastnili na turnaji, ktorý bol dodatočne uznaný za nebodovaný, získajú do rebríčka 1 bod (bod za účasť).

Nasadzovanie do turnaja

Nasadzovať sa musí do každého typu turnaja. Nasadenie tímu je platné iba pre tímy, ktoré sa zaregistrujú na turnaj do termínu daného organizátorom.

Štartovacia listina

Štartovacia listina je konečný zoznam tímov, ktoré budú hrať daný turnaj. Poradie tímov na štartovacej listine závisí od:

 • koeficientu nasadenia
 • divokej karty
 • type turnaja

Koeficient nasadenia

Koeficient nasadenia tímu na štartovacej listine určujú dva hlavné faktory rebríčka SFP:

 • body hráčov v tíme
 • poradie hráčov v tíme
Rebríček SFP pozostáva zo všetkých hráčov SFP, je dostupný na portal.sfp.sk v sekcií Rebríček SFP, kde je nutné kliknúť na aktuálny rok. Napr. https://portal.sfp.sk/leader/show/2020

Z oboch hodnôt je potrebné urobiť priemer a následne ich predeliť:

( Priemer bodov ) / ( Priemer poradia )

Výsledný koeficient zaokrúhlený na 3 destinné miesta určuje nasadenie tímu. Tímy sa na štartovacej listine zoradia zostupne ( od najväčšieho po najmenší ) práve podľa koeficientu.

Hráči bez licencie SFP dostávajú počet bodov rovný nule a poradie rovné počtu licencovaných hráčov SFP plus jeden.

bez licencie: BODY = 0, PORADIE = 231 + 1  # rok 2015

Príklad: Turnaj trojíc, výpočet a porovnanie dvoch tímov.

Divoká karta

Väčšiny turnajov SFP sa môžu zúčastniť aj hráči zo zahraničia, ktorí môžu byť kvalitatívne lepší ako domáci. Aby sa predišlo stretu dobrých tímov v počiatočnej fáze turnaja, je možnosť zahraničným tímom udeliť tzv. divokú kartu.

Divoká karta posúva tím na predné miesto štartovej listiny, ešte pred tímy s najlepším koeficientom. Celá štartovacia listina sa posunie smerom dole o toľko miest, koľko tímov dostane divokú kartu.

Udelenie divokej karty je vecou organizátora po diskusii z hlavným rozhodcom turnaja.

Typ turnaja

Nasadenie tímu závisí aj od typu turnaja, resp. herného systému, ktorým sa turnaj bude hrať.

Švajčiar / Swiss systém

Pri hracom systéme Švajčiar / Swiss systém je potrebné nasadiť tímu do prvého kola. Nasadzuje sa iba prvá polovica štartovej listiny. Tímy zo spodnej polovice štartovej listiny budú náhodne nalosované tímom z hornej polovice.

Ak je počet tímov nepárny, tak zaradíme na prvé miesto štartovej listiny fiktívny tím ( tzv. PAUZA ) a až potom rozdelíme štartovaciu listinu na dve polovice. Následne ako prvý krok vylosujeme jeden tím zo spodnej polovice, ktorý nebude hrať prvé kolo, čiže bude “hrať” proti tímu PAUZA.

Pri použití portálu a programu SPORT nie je nutné pridávať tím PAUZA, pri nepárnom počte tímov.

Počet kôl, počet postupujúcich je súčasťou dokumentu, podľa ktorého sa organizujú turnaje.

Príklad: Nasadenie tímov pri nepárnom počte

Skupiny každý s každým

Pri skupinách je potrebné rozdeliť štartovaciu listinu do tzv. košov. Ich počet je závislý od počtu tímov v jednej skupine. Zo skupín vždy postupujú prvé dva tímy, tzn. prvé dva koše je potrebné nasadiť priamo (napr. Skupina A: 1+8, Skupina B: 2+7… ). Ostatné tímy treba rozdeliť do košov. Do každej skupiny dolosujem práve jeden tím z daného koša.

Pri použití portálu a programu SPORT nie je nutné rozdeľovať tímy do košov, iba v prípade zmien pri rannej registrácii, je nutná uprava nasadenia v programe.

Počet skupín, typ skupín, počet postupujúcich je súčasťou dokumentu, podľa ktorého sa organizujú turnaje.

Príklad: Nasadenie tímov do skupín

Skupiny na dve prehry

Pri KO systéme je nutné nasadiť všetkých hráčov štartovacej listiny. Program SPORT si nasadí automaticky prihlásené tímy.

KO systémy

Pri KO systéme je nutné nasadiť všetkých hráčov štartovacej listiny. Systém predpokladá, že finále budú hrať prvé dva najvyššie nasadené tímy.

1)
od roku 2022, predtým 1
2)
od roku 2016, predtým 1.5
3)
od roku 2017, predtým 2
4) , 5)
od roku 2017, predtým 3
6)
od roku 2017, sa každá kategória vyhodnocuje zvlášť
dokumenty/klasifikacny-poriadok.txt · Posledná úprava: 2024/02/03 12:01 od Juran Igor