Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sutaze:liga:pravidla-do-2018

Pravidlá Slovenskej ligy klubov

Článok 1

Hlavné ustanovenia

Slovenská liga klubov (ďalej ako SLK) sa koná pod patronátom Slovenskej federácie pétanque (ďalej SFP).

SLK je národná súťaž, ktorej cieľom je pozdvihnúť pétanque na úroveň športu, podporovať pétanque na Slovensku a súťažiť o najlepší slovenský petangový klub podľa pravidiel, ktoré svojou športovou formou zodpovedajú Lige majstrov – EuroCupu.

Klub, ktorý vyhrá SLK, má právo reprezentovať SR na tejto prestížnej medzinárodnej súťaži.

Článok 2

Poplatky

Každý klub, ktorý sa prihlási do SLK, je povinný do 31. marca daného roku zaplatiť:

 • poplatok 45,- EUR
  • nezaplatenie poplatku v stanovenej lehote znamená neúčasť klubu v SLK
  • poplatok sa nevracia a prepadá v prospech SLK, ak klub odstúpi zo súťaže alebo je diskvalifikovaný

Rozdelenie financií z registračných poplatkov určuje PSFP v nasledovnom poradí:

 1. nákup trofejí pre 3 najlepšie tímy SLK - výška investície do trofejí SLK vyplýva z rozpočtu SFP schváleného VZ
 2. príspevok na registračný poplatok do EuroCupu nasledujúceho roku
 3. príspevok pre organizátorov jednotlivých kôl SLK, vypočítaný podľa počtu organizovaných hracích dní

Plné sumy príspevkov budú uplatnené iba pri dostatočnom množstve financií z registračných poplatkov klubov SLK.

Pri nedostatočnom príspevku, klub reprezentujúci SFP na EuroCupe musí doložiť čiastku na účet SFP do termínu, ktorý stanoví PSFP. PSFP uhradí registračný poplatok na účet CEP.

Článok 3

Ihriská

Jedna hracia plocha SLK má rozmery minimálne 3 x 12 m, je označená číslom a vizuálne oddelená od ďalších hracích plôch.

Na finálové kolá má jedna hracia plocha SLK rozmery 4 x 15 m.

Článok 4

Tímy

Do SLK nastupuje klub s hráčmi, ktorí boli registrovaní v danom klube do termínu 31. marca daného roku.

Klub na každý duel zostaví jeden tím zo 6-8 hráčov za nasledujúcich podmienok:

 • 6 hráčov ( minimálne 1 hráč opačného pohlavia )
 • 7 hráčov ( minimálne 2 hráči opačného pohlavia )
 • 8 hráčov ( minimálne 2 hráči opačného pohlavia )

Hráči tímu musia byť oblečení v rovnakom vrchnom oblečení s nápisom klubu počas celého konania súťaže.

Tím vystupuje pod vedením kapitána, ktorý zodpovedá za športové oblečenie tímu, za vystupovanie tímu, zmeny v zostavách, zastupuje svoj tím v komunikácii s organizátorom SLK.

Kapitán tímu musí napísať súpisku hráčov pred každým duelom. Zmeny počas duelu nie sú možné.

V zápasoch dvojíc a trojíc je povolené práve jedno striedanie vrámci tímu, ktoré:

 • je možné vykonať iba medzi dvomi hrami
 • musí byť ohlásené kapitánovi a rozhodcovi
 • hráč musí byť na súpiske pre daný duel
 • striedaním je nutné dodržať štruktúru zmiešaných tímov

Hráč, ktorý dohral svoj zápas alebo už bol vystriedaný, nemôže nastúpiť do iného zápasu v danom kole.

Článok 5

Štruktúra súťaže

SLK sa štandardne hrá na kvalifikačné a finálové kolo. Ak je počet prihlásených klubov:

 • menej ako 4, SLK sa v danom roku neorganizuje
 • medzi 4-6, hrá sa rovno finálové kolo
 • viac ako 7 klubov, odohrajú sa aj kvalifikačné kolá

Kvalifikačné kolá sa musia odohrať do konca júla, finálové kolo do konca septembra daného roku. Termíny kôl SLK určuje PSFP na základe kalendára SFP v dostatočnom predstihu.

5.1 Kvalifikačné kolá

Kvalifikačné kolá SLK sa hrajú v nasledovných skupinách:

Bratislavská Západoslovenská Stredovýchodná
BLESK HARMONY CASSOVIA
CAP KPPS NOVOKER
GULIVER LABOULE PAF
HOHENLOHE MOPED ŠÍRAVA
JEWEL PKP TONTONS
LABELLE TURIEC
PRASK
PREMIER
SLOPAK

Aktualizácia klubov sa koná každý rok. Nové kluby:

 • sú zaradené do príslušnej skupiny podľa svojho sídla
 • musia byť prijaté do SFP do 31. marca

Klub berie na vedomie, že sa môže stať organizátorom kvalifikačného kola v prípade losovania. Klub sa môže dobrovoľne uchádzať o organizovanie kvalifikačného kola, oznámi to PSFP do 31. marca. Pridelenie organizácie sa riadi nasledovnými pravidlami:

 1. ak je iba jeden záujemca o organizovanie, tak dané kolo organizuje
 2. ak je viac záujemcov, PSFP vylosuje organizátora z uchádzajúcich sa klubov
 3. ak sa neuchádza žiadny klub, PSFP vylosuje poradie organizátorov danej skupiny
 4. ak všetky kluby odmietnu organizovať kvalifikačné kolo, je daná skupina zrušená

Každý klub, ktorý organizuje kvalifikačné kolo nahlási PSFP do 30. apríla:

 • miesto konania

Každý zúčastnený klub určí 1 osobu, ktorá bude pôsobiť ako rozhodca (táto osoba nemusí byť držiteľom rozhodcovskej licencie).

5.1 Finálové kolo

Do finálového kola SLK sa postupuje zo skupín uvedených vyššie podľa nasledovného kľúča:

Počet klubov Počet postupujúcich
1 – 4 1
5 – 8 2
9 – 12 4
13+ 6

Celkový počet postupujúcích zo skupín je stanovený po odohraní prvého zápasu. Ak by niektorý tím následne zkontumoval zvyšné zápasy, tak to neovplyvní počet postupujúcích.

Klub musí do 15. augusta potvrdiť svoju účasť vo finále SLK.

Organizátorom finálového kola SLK je PSFP v spolupráci s klubom, ktorý postúpil do finále.

Klub sa môže dobrovoľne uchádzať o organizovanie finálového kola. Pridelenie organizácie sa riadi nasledovnými pravidlami:

 1. ak je iba jeden záujemca o organizovanie, tak dané kolo organizuje
 2. ak je viac záujemcov, PSFP vylosuje organizátora z uchádzajúcich sa klubov
 3. ak sa neuchádza žiadny klub, PSFP vylosuje poradie organizátorov danej skupiny

Klub, ktorý organizuje finálové kolo nahlási PSFP do 31. júla:

 • miesto konania
 • meno rozhodcu

Finálové stretnutia sa konajú pod dozorom licencovaného rozhodcu.

5.2 Systém hrania

Všetky prihlásené tímy hrajú proti sebe jedenkrát, a to nasledovne:

1 mix proti 1 mix
1 proti 1
1 proti 1
1 proti 1
1 proti 1
1 proti 1
3 mix proti 3 mix
3 proti 3
2 mix proti 2 mix
2 proti 2
2 proti 2

Presný rozpis zápasov pre jednotlivé počty tímov tvorí Prílohu č. 1 SLK.

PSFP určí poradie zápasov losovaním na svojom zasadnutí a následne ho oznámi organizátor, resp. všetkým zúčastneným klubom.

5.3 Terminológia

Súťaž pozostáva z duelov medzi dvomi tímami. Jeden duel pozostáva z 3 kôl / 11 zápasov. Hraje sa 6 zápasov jednotlivcov, 3 zápasy dvojíc a 2 zápasy trojíc. Zápas pozostáva z viacerých hier (alebo nahodení košóna).

Za každý vyhratý zápas:

 • jednotlivcov sa udeľuje 2 zápasové body ( spolu 6×2 = 12 bodov )
 • dvojíc sa udeľujú 3 zápasové body ( spolu 3×3 = 9 bodov )
 • trojíc sa udeľujú 5 zápasové bodov ( spolu 2×5 = 10 bodov )

Celkový možný zisk zápasových bodov v jednom dueli je 31.

Víťaz duelu je tím, ktorý získa väčšinu zápasových bodov po 3 kolách duelu a dostáva do tabuľky 3 duelové body.

Klub musí odohrať všetky svoje stretnutia, lebo každý zápas je dôležitý pri konečnom vyhodnotení! V opačnom prípade je klub diskvalifikovaný z ďalšej účasti v SLK pre daný rok.

Na určenie konečného poradia sa použijú nasledujúce kritériá:

 • Celkový počet duelových bodov
  • Výsledok duelu medzi tímami s rovnakým predošlým ukazovateľom
   • Zápasové body medzi tímami s rovnakým predošlým ukazovateľom
    • Rozdiel skóre z hier medzi tímami s rovnakým predošlým ukazovateľom
     • Získané pozitívne skóre z hier medzi tímami s rovnakým predošlým ukazovateľom
      • Celkový počet zápasov vyhraných v každej fáze duelu medzi tímami s rovnakým predošlým ukazovateľom

Ak aj napriek všetkým kritériám je nerozhodné poradie v skupine, nasleduje mini súťaž v streľbe na presnosť.

Potrebné vybavenie:

 • Cieľový kruh s priemerom 1 m
 • Strelecký kruh s priemerom 0.5 m
 • Cieľová gula s priemerom 74 mm a hmotnosťou 700 g svetlej farby a hladkým povrchom

Cieľová guľa je vždy umiestnená do stredu kruhu, ktorý je vzdialený 8.5 m od okraja streleckého kruhu.

Sú potrebný dvaja rozhodcovia:

 • jeden, čo kontroluje pozíciu nôh a prípadný prešlap
 • jeden, čo vyhodnocuje správnosť hodu pomocou známok 0, 1, 3 a 5

Priebeh súťaže:

 1. Strelecká súťaž pozostáva z dvoch kôl, kde každý hráč bude mať jednu guľu v každom kole, čiže maximálne 2 gule na strielanie
 2. Poradie tímov bude určené losovaním
 3. Kapitán klubu určí 6 hráčov klubu pre streleckú súťaž
 4. V každom kole budú hráči súťažiť striedavo v poradí ako boli zapísaný, 1 proti 1, 2 proti 2, 3 proti 3…
 5. Iba rozhodca alebo poverený organizátor smie vymieňať cieľovú gulu
 6. Je zakázané, aby kapitáni klubov, tréneri alebo iní hráči zasiahli do streleckého atelieru
 7. Kapitán klubu alebo tréner môže stáť iba vedľa hráča, nie za kruhmi
 8. Strelci musia rešpektovať vzdialenosť min 2 m za streleckými kruhmi

Body sú udeľované rozhodcom a zapisované pri kontrolnom stolíku nasledovne:

 • 1 bod - keď je cieľová guľa zasiahnutá správne, ale neopustí cieľový kruh
 • 3 body - keď je cieľová guľa zasiahnutá správne, ale opustí cieľový kruh
 • 5 bodov - keď je cieľová guľa zasiahnutá správne, ale opustí cieľový kruh a zároveň strelecká guľa neopustí cieľový kruh

Poradie určí celkový počet bodov tímu po 2 kolách súťaže. V prípade rovnosti po 2 kolách, prichádza kolo tzv. náhlej smrti. Strieľa sa za rovnakých podmienok ako v predchádzajúcich 2 kolách, ale bez počítania bodov, zápas prehráva tím, ktorý prvý minie cieľovú guľu za podmienky, že každý tím odhodil rovnaký počet gúľ.

Článok 6

Pravidlá

SLK sa riadi medzinárodnými pravidlami pétanque. Rozhodcovia by mali venovať zvýšenú pozornosť dodržiavaniu pravidiel.

Pred začiatkom kola skontroluje rozhodca ( organizátor v kvalifikačnom kole ) licencie všetkých hráčov, ktorí nastupujú do duelov.

Všetky zápasy sa hrajú na časový limit:

 • zápasy jednotlivcov 40 minút + 1 nahodenie
 • zápasy dvojíc 50 minút + 1 nahodenie
 • zápasy trojíc 60 minút + 1 nahodenie

Počas zápasov majú hráči na hracej ploche zakázané používať mobilné telefóny, fajčiť, ako aj konzumovať alkohol.

Článok 7

EuroCup

Víťazný klub SLK musí potvrdiť prezídiu SFP ( ďalej PSFP ) svoj záujem reprezentovať Slovensko na Lige majstrov/EuroCupe (ďalej len EuroCup) do 31. januára.

V prípade nezáujmu víťazného klubu SLK sa právo účasti v EuroCupe prenáša na ďalší klub v poradí SLK atď., ktorý PSFP informuje o poste náhradníka najneskôr do 3 dní od prejavenia nezáujmu víťazného klubu SLK.

Náhradný klub musí svoj záujem reprezentovať Slovensko na EuroCupe potvrdiť najneskôr do 7 dní od oznámenia, že sa stáva náhradníkom.

Klub, ktorý príjme právo účasti na EuroCupe, je povinný dodať detaily týkajúce sa svojej účasti do 28. februára roku, v ktorom mu prináleží právo účasti na EuroCupe.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

Kluby si hradia všetky náklady súvisiace so účasťou v SLK (cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie, prípadne iné náklady).

Klub, zodpovedný za organizáciu daného kola SLK, súčasne berie na vedomie, že poskytne pomoc s organizáciou pobytu účastníkov v mieste konania, ak o túto pomoc účastníci prejavia záujem.

V prípade nepredvídateľných udalostí (záplava, iná živelná pohroma…) stanoví PSFP náhradný termín konania sa kvalifikačného kola tak, aby boli dodržané termíny.

Harmonogram SLK

 • Do konca Janurára
  • potvrdenie účasti vítazného klubu predchádzajúceho ročníka na EuroCupe
 • Do konca Februára
  • finálne potvrdenie účasti v EuroCupe, v prípade náhradného klubu
 • Do konca Marca
  • registrácie klubov do aktuálneho ročníka SLK
  • uzatvorenie súpisiek klubov pre aktuálny ročník SLK
  • zaslanie žiadosti o organizovanie kvalifikačného kola PSFP
 • Do konca Apríla
  • výber organizátorov kvalifikačných kôl
  • oznámenie miesta konania kvalifikačných kôl
 • Do konica Júla
  • odohranie kvalifikačných kôl
  • výberu organizátora finálového kola
 • Koniec Septembra
  • odohranie finálového kola
sutaze/liga/pravidla-do-2018.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 12:12 od Sobolic Marek