Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sutaze:liga:pravidla-do-2016

Pravidlá Slovenskej ligy klubov

Článok 1

Hlavné ustanovenia

Slovenská liga klubov (ďalej ako SLK) sa koná pod patronátom Slovenskej federácie pétanque (ďalej SFP).

SLK je národná súťaž, ktorej cieľom je pozdvihnúť pétanque na úroveň športu, podporovať pétanque na Slovensku a súťažiť o najlepší slovenský petangový klub podľa pravidiel, ktoré svojou športovou formou zodpovedajú Lige majstrov – EuroCupu. Slovensko na tejto prestížnej medzinárodnej súťaži má právo zastupovať klub, ktorý vyhrá SLK.

Víťazný klub SLK musí potvrdiť prezídiu SFP svoj záujem reprezentovať Slovensko na Lige majstrov/EuroCupe (ďalej len EuroCup) do 31.01. V prípade nezáujmu víťazného klubu SLK sa právo účasti v EuroCupe prenáša na ďalší klub v poradí SLK atď., ktorý prezídium SFP informuje o poste náhradníka najneskôr do 3 dní od prejavenia nezáujmu víťazného klubu SLK. Náhradný klub musí svoj záujem reprezentovať Slovensko na EuroCupe potvrdiť najneskôr do 7 dní od oznámenia, že sa stáva náhradníkom. Klub, ktorý prijme právo účasti na EuroCupe, je povinný dodať detaily týkajúce sa svojej účasti do 31.03. roku, v ktorom mu prináleží právo účasti na Lige majstrov.

Článok 2

Poplatky

Každý klub, ktorý sa prihlási do SLK, je povinný do 31.3. daného roku zaplatiť za:

 • štartovné 45,- EUR za klub = 8 hráčov
 • V prípade, ak klub poplatok v stanovenej lehote nezaplatí, nemôže sa v danom roku SLK zúčastniť
 • V prípade odhlásenia klubu zo súťaže po zaplatení poplatku pred kvalifikačnými kolami alebo počas nich, nebude poplatok vrátený a prepadá v prospech SLK.

Registračné poplatky použije prezídium SFP, v prvom rade, na nákup trofejí SLK. Výška investície do trofejí SLK vyplýva z rozpočtu SFP schváleného valným zhromaždením. Ak z registračných poplatkov zvýšia po úhrade trofejí nejaké financie, použijú sa tieto ako príspevok víťaznému klubu na registračný poplatok do EuroCupu… V prípade, že z registračných poplatkov ostanú financie po úhrade trofejí a príspevku na účasť v EuroCupe, rozdelia sa tieto medzi organizátorov jednotlivých kôl SLK. Toto rozdelenie určuje Prezídium SFP V prípade, že registračné poplatky nezvýšia na príspevok na registračný poplatok do EuroCupu, platí si tento registračný poplatok v plnej výške klub, ktorý získal právo účasti na EuroCupe.

Klub, ktorý získal právo účasti na EuroCupe, je povinný vložiť na účet SFP príslušnú čiastku za účasť v EuroCupe včas, teda do termínu stanoveného Prezídiom SFP Prezídium SFP je povinné uhradiť registračné poplatky za účasť nahláseného klubu Európskej konfederácii pétanque (CEP) včas, teda do termínu stanoveného CEP a vo výške stanovenej CEP

Článok 3

Ihriská

Jedna hracia plocha SLK má rozmery minimálne 3 x 12 m, je označená číslom a vizuálne oddelená od ďalších hracích plôch.

Na finálové kolá má jedna hracia plocha SLK rozmery 4 x 15 m.

Článok 4

Tímy

Do SLK nastupuje za každý klub max. 1 tím. SLK sa koná za účasti minimálne 4 tímov.

Kluby musia do tohto termínu nahlásiť , či budú chcieť mať na súpiske:

 • 6 hráčov ( minimálne 1 hráč opačného pohlavia )
 • 7 hráčov ( minimálne 2 hráči opačného pohlavia )
 • 8 hráčov ( minimálne 2 hráči opačného pohlavia )

Súpisku hráčov, ktorí budú hrať za klub kvalifikačné kolo musí nahlásiť hrajúci kapitán na mieste konania kvalifikačného kola. Súpiska hráčov, ktorí budú hrať za klub kvalifikačné kolo musí pozostávať z hráčov, ktorí boli registrovaní v klube k termínu 31.03. daného roku.

Za kluby, ktoré postúpia do finálového kola nahlási hrajúci kapitán súpisku hráčov až na mieste konania finálového kola.

Súpiska hráčov, ktorí budú hrať finálové kolo musí pozostávať z hráčov, ktorí boli registrovaní v klube ku 31.03. daného roku.

Súpiska štartujúcich hráčov hrajúcich finálové kolo za klub nemusí byť tá istá čo bola v kvalifikačnom kole.

Všetci hráči, ktorí sa zúčastnia kvalifikačného alebo aj finálového kola musia byť licencovaní členovia klubu a môžu v jednom ročníku SLK nastúpiť iba za jeden klub.

Hráči toho istého klubového tímu musia byť oblečení v rovnakom vrchnom oblečení s nápisom klubu počas celého konania sa súťaže.

Každý tím je pod vedením hrajúceho kapitána , ktorý zodpovedá za športové oblečenie tímu, zodpovedá za vystupovanie tímu, zmeny v zostavách, zastupuje svoj tím v komunikácii s organizátorom/organizátormi SLK .

Článok 5

Štruktúra súťaže

SLK sa hrá na kvalifikačné kolá a finálové stretnutia. V jednom kvalifikačnom kole sa musia odohrať všetky stretnutia.

Kvalifikačné kolá sa musia odohrať do konca júla, finalové stretnutia do konca septembra daného roku .

5.1 Kvalifikačné kolá

Kvalifikačné kolá SLK sa hrajú v nasledovných skupinách:

 1. Bratislavská skupina
  • CAP
  • GULIVER
  • HOHENLOHE
  • JEWEL
  • KLAP
  • PREMIER
  • SLOPAK
  • UNIVERZUM
 2. Západoslovenská skupina
  • KPPS
  • LaBOULE
  • MOPED
  • PRASK
  • SPIDERS
 3. Stredovýchodná skupina
  • CASSOVIA
  • NOVOKER
  • PAF
  • ŠÍRAVA
  • ŽILPEK

Skupiny sa môžu pre každý rok SLK aktualizovať o novovzniknuté kluby, ktoré budú zaradené do príslušnej skupiny podľa svojho sídla. Novovzniknutý klub musí byť prijatý do SFP najneskôr v deň prihlásenia sa do príslušného ročníka SLK.

Kluby, ktoré chcú hrať SLK v danom roku, nahlásia svoj záujem hrať SLK prezídiu SFP do 31.3. daného roku.

 • Organizátor daného kola sa vždy vylosuje. Každý klub má najneskôr pred losovaním právo požiadať o pridelenie organizácie kvalifikačného alebo finalového kola, alebo aj oboch na daný rok. Pokiaľ prejaví záujem o organizovanie ktoréhokoľvek kola iba jeden klub, losovanie sa nekoná.

Prihlásením sa kluby berú na vedomie, že sa môžu v prípade losovania stať aj organizátorom kvalifikačného kola. Z prihlásených klubov vzíde – po vzájomnej dohode klubov alebo v prípade nedohody losovaním – z každej skupiny organizátor kvalifikačných kôl pre každú skupinu, teda hostiteľský klub. Každý hostiteľský klub má povinnosť nahlásiť sa prezídiu SFP ako organizátor kvalifikačného kola danej skupiny do 30.4. roku, v ktorom je organizátorom kvalifikačných kôl. Do tohto termínu tiež nahlási miesto a termín konania sa kvalifikačných kôl, ako aj meno rozhodcu . V prípade, že sa v skupine nenájde organizátor kvalifikačných kôl, teda ak sa kluby nedohodnú, alebo vylosovaný klub odmietne organizáciu, táto kvalifikačná skupina stráca možnosť účasti v SLK pre daný rok.

Do fináalových stretnutí SLK sa postupuje zo skupín uvedených v bode 5.1. (1, 2 a 3) tohto článku podľa nasledovného kľúča:

Počet klubov Počet postupujúcich
1 – 4 1
5 – 8 2
9 – 12 4
13+ 6

Na to, aby sa odohrali kvalifikačné kolá, je potrebná účasť minimálne 7 klubov. Ak je počet 4-6, hrá sa rovno finálové kolo.

Organizátorom finálových stretnutí SLK je prezídium SFP v spolupráci s klubom, ktorý sa buď dobrovoľne prihlásil, alebo bol vylosovaný spomedzi účastníkov finálových stretnutí za organizátora. Dobrovoľný organizátor finálových stretnutí, ktorý zároveň určuje miesto konania sa finálových stretnutí, sa môže nahlásiť prezídiu SFP mesiac po ukončení kvalifikačných kôl. V prípade, že organizátor finálových stretnutí vzišiel z losovania a účastníci finálových stretnutí sa väčšinovo nedohodli na mieste konania sa finálových stretnutí , finálové stretnutia sa odohrajú v Bratislave.

Každý zúčastnený klub určí 1 osobu, ktorá bude pôsobiť ako rozhodca (táto osoba nemusí byť držiteľom rozhodcovskej licencie).

Finálové stretnutia sa konajú pod dozorom licencovaného rozhodcu .

5.2 Systém hrania

Všetky prihlásené tímy hrajú proti sebe jedenkrát, a to nasledovne:

3 mix proti 3 mix
3 proti 3
2 mix proti 2 mix
2 proti 2
2 proti 2

Presný rozpis zápasov pre jednotlivé počty tímov tvorí Prílohu č. 1 SLK.

5.3 Terminológia

Súťaž pozostáva zo stretnutí. Jedno stretnutie pozostáva z 5 (piatich) zápasov. Zápas pozostáva z viacerých hier (alebo nahodení košona).

Za každý vyhratý zápas sa udeľuje 1 bod. V 1 stretnutí možno teda získať maximálne 5 bodov, ktoré predstavujú skóre zo stretnutí.

Okrem skóre zo stretnutí, existuje ešte skóre zo zápasov a skóre z hier.

 • Každý prihlásený tím musí odohrať všetky svoje stretnutia, pričom v každom stretnutí musí nastúpiť a odohrať minimálne 3 celé zápasy. V opačnom prípade je tím vylúčený z ďalšej účasti v SLK pre daný rok bez vrátenia zaplateného poplatku.

Ak tím nedohrá alebo neodohrá zápas, zápas je kontumovaný. Pri kontumačnej výhre získa víťazný tím 1 bod za zápas. Definované skóre pri kontumačnej výhre zo zápasu je 0:0.

Článok 6

Pravidlá

SLK sa riadi Medzinárodnými pravidlami pétanque. Rozhodcovia budú venovať zvýšenú pozornosť dodržiavaniu pravidla o minúte na hodenie gule, resp. košóna

Hostiteľský klub menuje rozhodcu. Pred začiatkom kola skontroluje rozhodca licencie všetkých hráčov, ktorí nastupujú do stretnutí.

Na začiatku každého kola sa uskutoční losovanie. K priebehu losovania sú prizvaní kapitáni všetkých tímov. Losovanie musí vždy prebehnúť za prítomnosti všetkých z nich.

Všetky zápasy sa hrajú na časový limit 80 minút + 1 nahodenie.

Počas zápasov majú hráči na hracej ploche zakázané používať mobilné telefóny, fajčiť, ako aj konzumovať alkohol.

Na určenie konečného poradia sa použijú nasledujúce kritériá:

 1. Vyhraté stretnutia
 2. Vyhraté vzájomné stretnutia
 3. Vyhraté zápasy vo vzájomných stretnutiach
 4. Rozdiel skóre vo vzájomných stretnutiach
 5. Viac daných bodov zo zápasov vzájomných stretnutí
 6. Celkové vyhraté zápasy
 7. Celkové skóre
 8. Viac celkových daných bodov
 9. Hod mincou

Článok 7

Záverečné ustanovenia

Všetky kluby zúčastnené v príslušnom ročníku SLK si hradia všetky náklady súvisiace so svojou účasťou v SLK (cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie, prípadne iné náklady).

Hostiteľský klub je zodpovedný za organizáciu samotného kvalifikačného kola SLK. Súčasne berie na vedomie, že poskytne pomoc s organizáciou pobytu účastníkov v mieste konania sa kvalifikačného kola SLK, ak o túto pomoc účastníci prejavia záujem.

V prípade nepredvídateľných udalostí (záplava, iná živelná pohroma…) stanoví prezídium SFP náhradný termín konania sa kvalifikačného kola tak, aby bol dodržaný termín jeho odohratia do konca júla.

sutaze/liga/pravidla-do-2016.txt · Posledná úprava: 2017/03/05 19:18 od Sobolic Marek