Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:psfp:prezidium-mar-2021

Zápisnica zo zasadnutia zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou

 • Číslo zápisnice: SFP/2021/PSFP/01
 • Názov športovej organizácie: Slovenská federácia pétanque
 • Názov zasadajúceho orgánu: Prezídium SFP
 • Miesto konania zasadnutia: on-line
 • Deň konania zasadnutia: 2021-03-05
 • Čas začiatku zasadnutia: 17:30
 • Čas ukončenia zasadnutia: 20:00
 • Predsedajúci: Martin Ševček
 • Zapisovateľ: Martin Ševček
 • Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):
 1. Martin Ševček
 2. Ján Macko
 3. Jana Lazarová
 4. Marek Štrba
 • Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:
 1. Bruno Fernandez
 2. Marek Sobolič
 • Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 3/5

UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ

 • ☑ ÁNO
 • ☐ NIE
 • Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 2/3
 • Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na prípravu zasadnutia dodržaná
 • ☑ BOLA
 • ☐ NEBOLA

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA

 1. Schvaľovanie programu zasadnutia
 2. Administratíva
 3. Financie
 4. Marketing
 5. STK
 6. CTM
 7. Rozhodcovia
 8. TMK
 9. Informácie od Kontrolóra
 10. Iné

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA

STK

PSFP z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie zrušilo plánované aprílové turnaje, májové CC a presunulo MSR trojíc a ligu klubov na nové termíny.
Reprezentácie
 • PSFP otvorilo registráciu pre hráčov a hráčky, ktorí majú záujem tento rok reprezentovať SR kategórii trojíc. Registrácia je na portal.sfp.sk. Registrácia sa končí 2021-03-31.
 • PSFP výzýva kluby na potvrdenie účasti v SLK 2021 a zaplatenie poplatku 45€ do 2021-03-31 na účet federácie. Registráciu na porta.sfp.sk.
Centrope Cup
 • PSFP na základe odporúčania VZ zriaďuje komisiu pre organizáciu slovenskej CC. Jej účelom bude organizácia CC pre ďalšie roky. Zástupcovia klubov nech sa hlásia na e-mail prezidium@sfp.sk.
 • Ročník 2021 slovenského turnaja CC bol zrušený.

CTM

 • CTM naďalej pracuje na úpravách Smernice CTM najmä pre potreby novej organizačnej štruktúry CTM a v súvislosti so zriadením KDM U18. Finálna podoba návrhu bude predložená na schválenie prezídiu SFP. Keďže Smernica je prílohou Súhlasu so zaradením do CTM, na to, aby sme mohli zaslať vyjadrenia CTM k Žiadostiam o členstvo v CTM 2021, musíme počkať na konečné/nové znenie Smernice.
 • CTM ďakuje VZ SFP za schválenie jeho návrhu rozpočtu CTM 2021.
 • Európska konfederácia pétanque (CEP) posunula ME 2021 pre kategórie espoirs (ženy, muži) + U18 (dievčatá, chlapci) na jeseň 2021. Termín upresní neskôr. ME sa majú konať v Santa Susanna v Španielsku.
 • CTM naďalej verí, že tento rok usporiada tréningový kemp pre svojich členov, so zameraním na reprezentačné tímy. Samozrejme, v závislosti od pandemickej situácie. Pôvodný termín dohodnutý so zahraničnými trénermi bol začiatok mája. Uvidíme, kam sa nám ho nakoniec podarí umiestniť.

TMK

 • PSFP vyhlasuje výberové konanie na reprezentačných trénerov v kategóriách trojíc mužov a žien. Požiadavky na trénera/trénerku a proces výberu sú uvedené v priloženom dokumente. Prihlášky posielajte na e-mail prezidium@sfp.sk najneskôr do 2021-03-28.
 • Tréneri U23 v kluboch sa zúčastnia v termíne 13.-14. marca školenia Vzdelávanie trénerov - I. kvalifikačný stupeň, ktoré organizuje Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB.

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA

STK / Jarné turnaje SFP, CC, MSR a SLK v kalendári SFP

Dodatočné emailové hlasovanie PSFP:

Zrušenie aprílových turnajov
 • ZA: 5 (Fernandez, Lazarová, Sobolič, Ševček, Štrba)
 • PROTI: 0
 • ZDRŽAL SA: 0
Zrušenie CC v máji
 • ZA: 4 (Fernandez, Sobolič, Ševček, Štrba)
 • PROTI: 1 (Lazarová)
 • ZDRŽAL SA: 0
Vyjadrenia členov orgánu
 • Jana Lazarová
  • Náš kalendár je informačný; je na ľuďoch, na ktoré turnaje sa rozhodnú ísť.

Zápis

Predsedajúci:                     Zapisovateľ:..............................            ..............................
Martin Ševček                     Martin Ševček
organy/psfp/prezidium-mar-2021.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 16:20 od Sobolic Marek