Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:psfp:prezidium-jun-2021

Zápisnica zo zasadnutia zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou

 • Číslo zápisnice: SFP/2021/PSFP/03
 • Názov športovej organizácie: Slovenská federácia pétanque
 • Názov zasadajúceho orgánu: Prezídium SFP
 • Miesto konania zasadnutia: on-line
 • Deň konania zasadnutia: 2021-05-28
 • Čas začiatku zasadnutia: 17:30
 • Čas ukončenia zasadnutia: 19:30
 • Predsedajúci: Martin Ševček
 • Zapisovateľ: Marek Sobolič
 • Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):
 1. Martin Ševček
 2. Marek Sobolič
 3. Jana Lazarová
 4. Marek Štrba
 5. Ján Macko
 • Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:
 1. Bruno Fernandez
 • Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 3/5

UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ

 • ☑ ÁNO
 • ☐ NIE
 • Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 2/3
 • Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na prípravu zasadnutia dodržaná
 • ☑ BOLA
 • ☐ NEBOLA

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA

 1. Schvaľovanie programu zasadnutia
 2. Administratíva
 3. Financie
 4. Marketing
 5. STK
 6. CTM
 7. Rozhodcovia
 8. TMK
 9. Informácie od Kontrolóra
 10. Iné

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA

Administratíva

 • PSFP prijalo žiadosť o individuálne členstvo Júlie Dzurusovej, športový odborník - rozhodca.
 • Pripomienky MŠVVaŠ SR k vyúčtovaniu čerpania finančného príspevku SFP za rok 2020 boli zapracované a odoslané na MŠVVaŠ SR.

STK

Guľodrom
 • Výmena hranolov na guľodróme na Tyršovom nábreží prebehne v juni. Dobrovoľníci, ktorí sú ochotní pomôcť nech sa hlásia Milanovi Škorupovi alebo Martinovi Ševčekovi.
Zasadnutie komisie STK
 • 2021-06-15 o 18.30 cez discord SFP
 • Zvukový kanál (voice channel) STK
 • Téma:
  • MS 2×2, 1×1 2022 = v roku 2022 prebehnú MS aj ME 1×1, 2×2. Podľa súčasného stavu víťazi MSR 1×1 a 2×2 idú reprezentovať na ďalší rok na ME/MS. Návrhy:
   • Na ME pôjdu majstri SR, na MS sa spraví výber
Koordinátori
 • SFP dokúpi licencie pre program SPORT po seminári koordinátorov

CTM

 • PSFP schválilo (hlasovanie nižšie) nasledovných kandidátov na posty reprezentačných trénerov na základe výberu VV CTM:
  • espoirs ženy: Andrea Fratričová,
  • espoirs muži: Andrej Fratrič,
  • U18 chlapci + dievčatá: Jana Lazarová.
 • CTM odovzdá ceny CTM najlepším hráčkam/hráčom za rok 2020 na turnaji Vtedy na Západe.
 • Pred turnajom Vtedy na Západe prebehne dňa 18. 6. v kaštieli Kočovce preskúšanie podmienečne prijatých členov CTM.
 • Organizátori turnaja Jeunes de la Ville de Valence zrušili kvôli komplikáciám spojeným s pretrvávajúcou pandemickou situáciou 10. ročník turnaja, pôvodne plánovaný so začiatkom 27. 6. 2021. Na tento turnaj zamýšľalo CTM poslať repre tím JR dievčat CTM v zložení Emma Pongrácová, Gréta Piršelová a Michaela Blahušiaková.

KDM

 • Plánované turnaje Junior-Senior:
  • 12. 6. Košice
  • 17. 7. Rusovce
  • 20. 8. Lučenec
  • 4. 9. Martin / Podhradie
  • 11. 9. Rusovce
  • Tréningy v pláne raz do týždňa, miesto konania: Rusovce; spojené s náborom nových záujemcov U18 + zapojenie mestských častí Jarovce, Rusovce, Čunovo v informovanosti s touto možnosťou.
  • Stretnutie s riaditeľmi školských zariadení o možnostiach získania potencionálnych záujemcov.

Rozhodcovia

 • Zástupcovia rozhodcov sa zúčastnili na medzinárodnom kempe rozhodcov, kde sa vyjasňovali body pravidiel
  • výstup sa spracúva a bude uverejnený na webe sfp.sk
 • Plánuje sa distribúcia dresov pre rozhodcov
 • Nákup pomôcok sa zrealizuje v dohľadnom čase.

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA

CTM / Hlasovanie o reprezentačných tréneroch / espoirs ženy: Andrea Fratričová

 • ZA: 4 (Lazarová, Sobolič, Ševček, Štrba)
 • PROTI: 0
 • ZDRŽAL SA: 1 ( Fernandez )

CTM / Hlasovanie o reprezentačných tréneroch / espoirs muži: Andrej Fratrič

 • ZA: 4 (Lazarová, Sobolič, Ševček, Štrba)
 • PROTI: 0
 • ZDRŽAL SA: 1 ( Fernandez )

CTM / Hlasovanie o reprezentačných tréneroch / U18 chlapci + dievčatá: Jana Lazarová

 • ZA: 3 ( Sobolič, Ševček, Štrba)
 • PROTI: 0
 • ZDRŽAL SA: 2 ( Fernandez, Lazarová )

Administratíva / Individuálne členstvo J. Dzurusová

 • ZA: 3 (Lazarová, Sobolič, Ševček )
 • PROTI: 0
 • ZDRŽAL SA: 2 ( Fernandez, Štrba )

Ďalšie PSFP online na Discord 1.7. o 19:30.

Zápis

Predsedajúci:                     Zapisovateľ:..............................            ..............................
Martin Ševček                     Marek Sobolič
organy/psfp/prezidium-jun-2021.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 16:20 od Sobolic Marek