Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:psfp:prezidium-aug-2021

Zápisnica zo zasadnutia zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou

 • Číslo zápisnice: SFP/2021/PSFP/04
 • Názov športovej organizácie: Slovenská federácia pétanque
 • Názov zasadajúceho orgánu: Prezídium SFP
 • Miesto konania zasadnutia: on-line
 • Deň konania zasadnutia: 2021-08-18
 • Čas začiatku zasadnutia: 19:30
 • Čas ukončenia zasadnutia: 21:00
 • Predsedajúci: Martin Ševček
 • Zapisovateľ: Marek Sobolič
 • Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):
 1. Martin Ševček
 2. Bruno Fernandez
 3. Marek Sobolič
 4. Marek Štrba
 5. Ján Macko
 • Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:
 1. Jana Lazarová
 • Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 3/5

UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ

 • ☑ ÁNO
 • ☐ NIE
 • Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 3/5
 • Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na prípravu zasadnutia dodržaná
 • ☑ BOLA
 • ☐ NEBOLA

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA

 1. Schvaľovanie programu zasadnutia
 2. Administratíva
 3. Financie
 4. Marketing
 5. STK
 6. Rozhodcovia
 7. TMK
 8. Informácie od Kontrolóra
 9. Iné

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA

Administratíva a Financie

 • Daňové priznanie za rok 2020 bolo úspešne podané

STK

 • CEP sa rozhodol zrušiť všetky tohotoročné európske šampionáty.
  • Turnaja EuroCup prebehne podľa pôvodného plánu, Slovensko bude reprezentovať klub HOHENLOHE Bratislava.
 • MSR 3×3 Veteránov zorganizoval klub NOVOKER dňa 2021-06-12 vo Vidinej. Najlepšími tímami boli:
  1. HANDLOVSKÝ Oldrich, TOMKO Ján, ZAVACKÝ Miron
  2. MAJERČÍK Anton, MAJOROŠ Zoltán, MICHALKA Vladimír, PLAČKO Zdenek
  3. BERECKÝ Jozef, DZURUS Ladislav, KLOČANKA Jaroslav, ŠOLTYS František
 • MSR 3×3 zorganizoval klub TURIEC dňa 2021-06-26 v Podhradí. Najlepšími tímami boli:
  • MUŽI
   1. DZÚRIK Michal, FRATRIČ Andrej, KRAJČOVIČ Matej, LANČARIČ Dušan (REPRE nominácia)
   2. BEREŠ Juraj Dušan, PIRŠEL Miroslav, ZIBOLEN Rastislav,
   3. FRATRIČ Peter, ŠEBEŇA Patrik, TOMKA Lukáš, VOLÁRIK Michal (REPRE nominácia)
  • ŽENY
   1. GEMAINEROVÁ Kristína, KRAJČOVIČOVÁ Katarína, KRCHŇÁKOVÁ Etela, ŠEBEŇOVÁ Alexandra (REPRE nominácia)
   2. NEMČEKOVÁ Slávka, ŠTRBOVÁ Mária, WHITWORTH Oľga
   3. FRATRIČOVÁ Andrea, ŠTARKBAUEROVÁ Mária, SZILVÁSIOVÁ Alena, VODOVÁ Jana
 • MSR 1×1 zorganizoval klub PRASK dňa 2021-07-03 na Kaskádach. Najlepšími hráčmi boli:
  • MUŽI
   1. VOLÁRIK Michal
   2. FRATRIČ Andrej
   3. ŠEBEŇA Patrik
  • ŽENY
   1. KRAJČOVIČOVÁ Katarína
   2. WHITWORTH Oľga
   3. NEMČEKOVÁ Slávka
 • MSR 2×2 MIX zorganizoval klub SLOPAK dňa 2021-07-10 v Rusovciach. Najlepšími tímami boli:
  1. FRATRIČ Andrej, GEMAINEROVÁ Kristína
  2. FRATRIČ Peter, LAZAROVÁ Jana
  3. DZÚRIK Michal, KRCHŇÁKOVÁ Etela

DK

 • Disciplinárna komisia (DK) v zložení Zuzana Motáčková, predseda, Matej Kankara, člen a Etela Krchňáková, člen na svojom zasadnutí 29.6.2021 a následnom elektronickom prejednaní podnetov/ sťažností rozhodla vo veci podnetov týkajúcich sa MSR nasledovne:
 • DK rozhodla, že sťažnosť na správanie Juraja Adlera na MSR voči Vande Stowasserovej bola dôvodná. V ostatnom sťažnosti zamietla. DK konštatovala, že správanie JA na MSR bolo neadekvátne, mohlo u niektorých účastníkov navodiť dojem obťažovania a takéto správanie bez ohľadu na to, či sa jedná o hráča alebo trénera je neakceptovateľné nielen na MSR, ale na každom turnaji. Aj keď dotknutá VS sa osobne nesťažovala, komisia považovala za potrebné sa podnetom zaoberať.
 • Na základe uvedeného DK ukladá Jurajovi Adlerovi pokarhanie.
 • Pokarhanie mu bude zaslané elektronicky na jeho emailovú adresu, s kópiou na predsedníctvo SFP.
 • Pri rozhodovaní o určení trestu komisia brala do úvahy, že sa nejednalo o zlý úmysel, ale o nevydarený žart. Tiež prihliadla na skutočnosť, že išlo o prvé previnenie JA. V prípade, že sa obdobné správanie bude opakovať, bude trest prísnejší.

Iné

 • PSFP ďakuje Milanovi Škorupovi, Mariánovi Havrlentovi, Jánovi Tomkovi, Oldrichovi Handlovskému a Martinovi Ševčekovi za realizáciu obnovy guľodrómu na Tyršovom nábreží

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA

REPRE / Odvolanie Juraja Adlera z postu reprezentačného trénera mužov a žien

 • Hlasovanie prebehlo počas mimoriadneho online stretnutia v júli, po zverejnení správy DK
 • ZA: 1 ( Sobolič )
 • PROTI: 2 ( Fernandez, Štrba )
 • ZDRŽAL SA: 0
 • NEHLASOVALI (pre konflikt záujmov): 2 ( Lazarová, Ševček )
Vyjadrenia členov orgánu

CTM / Odvolanie Juraja Adlera z postu podpredsedu CTM

 • Hlasovanie prebehlo počas mimoriadneho online stretnutia v júli, po zverejnení správy DK
 • ZA: 2 ( Fernandez, Lazarová )
 • PROTI: 1 ( Štrba )
 • ZDRŽAL SA: 2 ( Sobolič, Ševček )
Vyjadrenia členov orgánu

Zápis

Predsedajúci:                     Zapisovateľ:..............................            ..............................
Martin Ševček                     Marek Sobolič
organy/psfp/prezidium-aug-2021.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 16:20 od Sobolic Marek