Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


dokumenty:realizacny-tim

Koncepcia realizačného tímu

Tento historický dokument popisuje tvorbu realizačného tímu na vrcholné pétanque podujatia v roku 2008. Od istého obdobia sa voľba Trénera/Coacha aplikuje iba reprezentačné tímy juniorov a espoirs.

Kto je kto?

Tréner

je osoba, ktorá vedie reprezentačný tím (ďalej tím) od ich víťazstva v kvalifikácii do šampionátu a na šampionáte.

Jeho prioritnou úlohou je:

 • viesť tím na pravidelných tréningoch,
 • analyzovať herné situácie,
 • zúčastniť sa s tímom na viacerých turnajoch
 • snaží sa o zlepšenie herného prejavu tímu.

Túto systematickú činnosť vykonáva do šampionátu. Na ňom tím vedie, určuje taktiku hry, ktorú konzultuje s tímom, realizuje striedania, berie oddychové časy, privoláva rozhodcu, prípadne s ním konzultuje, dáva tímu iný pohľad na konkrétne situácie, lebo vidí hru z iného uhlu pohľadu a celkovo prispieva k hernej pohode tímu v pozitívnom smere. Ďalej počas šampionátu vedie podrobnú štatistiku jednotlivých hráčov, ktorú následne po ukončení šampionátu analyzuje a spolu s vypracovanou záverečnou správou odovzdá predsedovi TMK.

Coach

je osoba, ktorá vedie reprezentačný tím na šampionáte. Do jeho začiatku sa o tím zaujíma iba zvonku, pozoruje ho zdiaľky na turnajoch, prípadne konzultuje s jeho členmi. Ak sa tím a coach dohodnú na tréningovej príprave, tak ju spolu absolvujú. Ak nedôjde k ochote zo strany tímu, coach nie je povinný viesť tréningovú prípravu.

Počas trvania šampionátu má iba poradný hlas, môže zvolať tím na oddychový čas a následne prezentovať svoj názor. Rovnako môže navrhnúť striedanie hráčov, prípadne zmenu taktiky. Je na tíme ako jeho rady zúžitkujú. Coach by mal svojím konaním prospievať tímu, vnášať do neho hernú istotu, rešpektovať rozhodnutie tímu v prípade, že sa jeho návrh nezrealizuje.

Manager tímu

je osoba, ktorá sa stará o tím od ich víťazstva v kvalifikácii do šampionátu a na šampionáte. Jeho úlohou pred šampionátom je zabezpečenie výroby dresov, zistenie najvhodnejšieho spôsobu dopravy a ubytovania, prípadného očkovania, vybavovanie prípadných vízových dokladov, kúpenie reprezentačného daru, hľadanie dodatočných sponzorov. Samozrejme, že všetko v rozsahu príspevkov federácie a osobných finančných vkladov členov. Preto je dôležité byť v kontakte s členmi prezídia na prípadne konzultácia ohľadom týchto tém.

Počas šampionátu je jeho úlohou zisťovanie kde, kedy a s kým bude tím hrať, kedy treba vstať a isť na autobus, byť v hale, ísť na občerstvenie, prípadné konzultácie s poriadateľmi šampionátu.

Dôležité je podávať aktuálne výsledky o dianí na šampionáte prostredníctvom Internetu alebo sms správ. Po skončení šampionátu vypracovať jednoduchú správu a odovzdať predsedovi TMK.

Voľba realizačného tímu

Tréner/Coach

Na začiatku roka TMK stanoví termín, do ktorého bude prijímať prihlášky na trénera, resp. coacha reprezentačného tímu. Po tomto termíne bude zvolané zasadnutie, na ktorom bude prebiehať výber trénera/coacha, ktorý bude ako návrh zaslaný prezídiu SFP. Prezídium SFP na svojom najbližšom zasadnutí, vyhodnotí návrhy TMK.

Tieto termíny budú ešte pred kvalifikáciou, aby hráči vedeli, s kým pôjdu na šampionát v prípade výhry v kvalifikácii.

Každý kandidát si musí byť vedomý, čo každá funkcia predstavuje a čo sa od neho očakáva.

Obsahom prihlášky musí byť stručný petangový životopis, súpis skúseností najmä z medzinárodného petangu a popis jazykových znalostí. Súčasťou žiadosti je aj zdôvodnenie, prečo by mal byť kandidát vybraný.

Kandidát na tréner by mal mať predstavu, ako bude tím viesť do šampionátu a svoj predbežný tréningový plán predložiť spolu s prihláškou. Následne by mal v určitých intervaloch informovať prezídium o progrese tímu za dané obdobie.

Kandidát, ktorý sa rozhodne kandidovať za trénera, môže súčasne kandidovať za coacha. Kandidát sa musí dobrovoľne vzdať hrania kvalifikácie ako hráč práve vtedy, ak chce na šampionáte pôsobiť v úlohe trénera/coacha. Rovnako sa musí dobrovoľne vzdať hrania kvalifikácie ako hráč práve vtedy, ak chce na jednom šampionáte pôsobiť ako hráč a na druhom ako tréner/coach, ale tieto dva šampionáty sa hrajú v rovnaký čas, resp. na rovnakom mieste.

Voľby sú plánované nasledovne:

 • 1. kolo: hľadanie ideálneho kandidáta na post Trénera reprezentačného tímu,
 • 2. kolo: hľadanie ideálneho kandidáta na post Coacha reprezentačného tímu.

Ak sa v prvom kole nájde kandidát na post Trénera, tak 2.kolo voľby sa vynechá a neberie do úvahy. Ak sa ideálny Tréner spomedzi zúčastnených nenájde resp. sa neprihlási žiaden kandidát, tak sa prejde na 2.kolo voľby a hľadá sa kandidát na Coacha. Ak sa ideálny Coach spomedzi zúčastnených nenájde resp. sa neprihlási žiaden kandidát, tak bohužiaľ tím stráca možnosť mať kvalifikovanú osobu na lavičke, je odkázaný na rozhodnutia v kolektíve a ak tím chce, môže sa poradiť s Managerom.

Manager tímu

Managera tímu navrhujú orgány SFP, schvaľuje ho prezídium SPF. Jediné požiadavky na tento post sú:

 • jazykové schopnosti na pokročilej úrovni (Anglický/Francúzsky jazyk),
 • organizačné schopnosti,
 • základy práce s PC a Internetom.

Manager bude oboznámený členmi prezídia o skútočnostiach:

 • čo všetko vybaviť a do kedy to treba dodať,
 • aké sú finančné možnosti týkajúce sa príspevkov pre daný reprezentačný tím,
 • ako prebieha šampionát a aké sú jeho úlohy na ňom.

V prípade, že sa na šampionáte koná zasadnutie FIPJP alebo CEP, tak ako manager tímu bude práve osoba, poverená zastupovaním SFP na takomto zasadnutí.

V prípade juniorského šampionátu bude manager tímu pravdepodobne rodič jedného z reprezentantov. Jeho voľba, resp. menovanie vyplynie po vzájomnej dohode zástupcu prezídia, trénera/coacha a rodičov juniorov.

dokumenty/realizacny-tim.txt · Posledná úprava: 2018/05/16 09:30 od Sobolic Marek