Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


ctm:smernica

Smernica CTM SFP

Preambula

Centrum talentovanej mládeže (ďalej len “CTM”) je útvar pre dlhodobú prípravu talentovaných športovcov a športovkýň (ďalej len “športovec” alebo “športovci”), s predpokladmi výkonnostného rastu na vrcholovú úroveň, vo vekovej kategórii do 23 rokov, ktorá sa delí na nasledovné podkategórie:

 • benjamin (9 a menej rokov)
 • minim (10 - 12 rokov)
 • kadet (13 - 15 rokov)
 • junior (16 - 17 rokov)
 • espoir (18 - 23 rokov)

1. Úloha CTM

Úlohou CTM je realizácia tréningového procesu vybraných športovcov, zvyšovanie ich športovej výkonnosti na vrcholovú úroveň v optimálnom veku a ich príprava pre činnosť v reprezentácii. CTM podporuje športovú prípravu v súlade so zásadami teórie športového tréningu, a to najmä zabezpečením nasledovného:

 • sústredení a tréningových kempov
 • účasti na medzinárodných športových podujatiach
 • lekárskych prehliadok
 • regenerácie a rehabilitácie

2. Zriaďovateľ CTM

CTM je zriadené Slovenskou federáciou pétanque (ďalej len “SFP”) v súlade so zákonom o športe a v súlade s programom výber a príprava športových talentov.

3. Zaradenie a vyradenie do/z CTM

Do CTM sú zaradení športovci s predpokladmi športového rastu na úroveň reprezentanta. Kritériá pre zaradenie do CTM schvaľuje prezídium SFP na základe návrhu predsedu/predsedkyne CTM (ďalej len “predseda”).

Do CTM sa zaraďujú talentovaní športovci vo veku do 23 rokov vždy najneskôr k 31. marcu danej hráčskej sezóny pre nasledujúci kalendárny rok 1). Športovec je zaradený na základe:

 1. splnení výkonnostných kritérií, ktoré vyhlási CTM vždy najneskôr do 31. januára pre sezónu bezprostredne predchádzajúcu termín pre zaradenie
 2. odporúčania (klubového) trénera a predsedu CTM, v prípade, že športovec nemohol splniť kritériá z objektívnych dôvodov
 3. odporúčania výlučne predsedu CTM, ak sa nezúčastňoval podujatí CTM v predchádzajúcej sezóne

Športovec môže byť vyradený z CTM kedykoľvek v priebehu roka v nasledovných prípadoch:

 1. na návrh osobného trénera alebo predsedu CTM
 2. ak u športovca nie je zaručený športový rast
 3. neplnenie si povinností člena CTM
 4. ak sa dopustí prehreškov voči morálke a etike

4. Úloha predsedu CTM

Predseda CTM v spolupráci s trénermi športovcov zaradených do CTM plní nasledovné úlohy:

 1. navrhuje koncepciu práce s talentovanou mládežou pre jednotlivé roky
 2. navrhuje výkonnostné ciele pre športovcov zaradených v CTM a limity pre zaradenie do CTM
 3. ukladá úlohy jednotlivým trénerom športovcov zaradených do CTM
 4. navrhuje systém hodnotenia jednotlivých členov tímu a trénerov CTM
 5. navrhuje nomináciu športovcov na jednotlivé podujatia, vrátane trénerov, pričom platí, že na podujatia typu MS a ME môže nominovať výlučne športovcov zaradených do CTM
 6. zodpovedá za propagáciu činnosti CTM
 7. navrhuje finančné zabezpečenie činnosti CTM na kalendárny rok v súlade s rozpočtom SFP
 8. kontroluje a spolu-zodpovedá za realizáciu schválených plánov a prípravu športovcov zaradených do CTM prostredníctvom ich trénerov
 9. zabezpečuje spracovanie prehľadu výkonnosti v jednotlivých vekových kategóriách CTM
 10. je povinný informovať trénerov športovcov zaradených do CTM o ich zaradení a vyradení, ako aj forme spolupráce v priebehu roka

5. Športová činnosť CTM

Športovú činnosť CTM zabezpečujú:

 1. predseda CTM
 2. tréneri športovcov zaradených do CTM s minimálnou trénerskou kvalifikáciou
 3. ďalší potrební pracovníci (lekár, masér, technik, metodik, fyzioterapeut, psychológ a ďalší prizvaní priebežne podľa druhu uskutočňovanej činnosti a potrieb zaradených športovcov)

6. Odmeňovanie:

Odmeňovanie trénerov športovcov zaradených do CTM schvaľuje prezídium SFP v súlade s rozpočtom SFP.

Schválilo prezídium SFP, dňa 2019-03-31, s účinnosťou od 2019-04-01

1)
S výnimkou sezóny rok 2019, kedy sa uplatnia špecifické kritériá vzhľadom na to, že Smernica nadobúda účinnosť 2019-04-01
ctm/smernica.txt · Posledná úprava: 2019/04/03 23:47 od Sobolic Marek