Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


gdpr

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
gdpr [2018/05/29 15:10]
Sobolic Marek
gdpr [2019/04/04 02:20] (aktuálne)
Sobolic Marek
Riadok 1: Riadok 1:
 ====== Ochrana osobných údajov a GDPR SFP ====== ====== Ochrana osobných údajov a GDPR SFP ======
  
-Od 2018-05-25 začína platiť nariadenie ​EÚ o ochrane osobných údajov ​- GDPR. Viac informácii ​sa nachádza na [[https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk|web stránkach úradu na ochranu ​osobných údajov ​SR]].+Odo dňa 2018-05-25 ​sa začala uplatňovať nová právna úprava v oblasti ochrany osobných údajov, a to Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady () 2016/679 z 2016-04-27 ​o ochrane ​fyzických osôb pri spracúvaní ​osobných údajov ​a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým ​sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č18/2018 Z. z. o ochrane ​osobných údajov ​a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len "​Nariadenia"​ a "​zákon č. 18/2018 Z. z.").
  
-SFP na základe dokumentov vypracúva súhlasy, ktoré je nutné spracovať každým klubomktorý je v SFP riadne zaregistrovaný. +Na účely ochrany osobných údajov sa športové organizácie považujú za **prevádzkovateľov** podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. pri spracúvaní osobných údajov svojich členov (športovcovšportových odborníkov,​ funkcionárov a pod.) a členovia za **dotknuté osoby** podľa § 5 písm. n) zákona č. 18/2018 Z. z., preto si musia plniť aj niektoré povinnosti na úseku ochrany ​osobných údajov ​podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
-===== Ochrana ​osobných údajov ​=====+
  
-Svojím podpisom udeľujem slobodne ​dobrovolne správcovi, občianskému združeniu:​ +Pre splnenie povinností podľa zákona ​č. 18/2018 Zz., sa spracovanie ​osobných ​údajov v SFP riadi podľa uvedených dokumentov:
- +
-  Slovenská Federácia Pétanque +
-  Ilýrska 2/+
-  85110 Bratislava +
-  IČO: 36064742 +
-  prezidium@sfp.sk +
- +
-( ďalej len **SFP** ), +
- +
-súhlas so spracovaním svojich nasledujúcich údajov: +
- +
-  * pre účely webových stránok **portal.sfp.sk**: +
-    * hráči __bez licencie SFP__: menopriezvisko, pohlavie, krajina, rok narodenia, email +
-    * súčasní alebo bývalí __hráči s licenciou SFP__: meno, priezvisko, pohlavie, krajina, rok narodenia, email, fotografia +
-  * pre __účely SFP__ musia hráči s licenciou SFP dodať aj: celý dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, rodné číslo +
- +
-( ďalej len **osobné údaje** ). +
- +
-Beriem na vedomie, že +
- +
-  * mám právo požadovať od správcu prístup k osobným údajom, ich opravu alebo zmazanie  +
-  * svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať, buď listom na adresu sídla SFP alebo elektronicky na emailovú adresu prezidium@sfp.sk +
- +
-SFP ako správca spracúva údaje v rozsahu poskytnutých údajov za účelom: +
- +
-  * vytvorenia profilu hráča v databáze aktívnych hráčov SFP +
-  * evidencie hráčov na turnajoch SFP a členských krajín CEP a FIPJP +
-  * vytvárania rebríčkov a rôznych štatistík na základe aktivity hráčov +
-  * v prípade nutnosti poskytnúť osobné údaje organizáciam,​ v ktorých SFP figuruje ako člen ( CEP, FIPJP, ... ), resp. vzťah medzi SFP a organizáciou je viazaný poskytnutím údajov o hráčoch, ktorých združuje ( Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ) +
- +
-Svojím podpisom potvrdzujem,​ že vyplnené údaje sú pravdivé, nepatriace inej osobe a dostatočne som sa oboznámil/​a so súhlasom správcu ​osobných ​údajom SFP, ktorý považujem za zrozumiteľný jasný. +
- +
----- +
- +
-===== General Data Protection Regulation =====+
  
 +  - Usmernenie k novej právnej úprave v oblasti OOÚ (príručka od Slovenského olympijského výboru) pre športové organizácie upravená pre SFP – interný dokument.
 +  - Balančný test (test proporcionality) – interný dokument
 +  - Súhlas so spracovaním osobných údajov \\ a) súhlas so spracovaním osobných údajov svojprávnej osoby – odkaz na dokument \\ b) súhlas so spracovaním osobných údajov maloletej osoby – odkaz na dokument
 +  - Informačná povinnosť – stránka s obsahom dokumentu
 +  - Základná smernica OOÚ, organizačná smernica OOÚ – interné dokumenty
 +  - Poverenie oprávnenej osoby – interný dokument
gdpr.txt · Posledná úprava: 2019/04/04 02:20 od Sobolic Marek