Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


dokumenty:system-msr-2017

Pravidlá organizovania majstrovských súťaží v pétanque

Účasť na majstrovskej súťaži v pétanque

Ľubovolnej majstrovskej sútaže ( MSR ) Slovenskej Federácie Pétanque ( SFP ) sa má právo zúčastniť ľubovolný hráč s platnou licenciou SFP, ktorý je občanom Slovenskej republiky a ktorý spĺňa nasledujúce požiadavky:

 • na MSR bude hrať s licencovanými guľami
 • spĺňa požiadavku štruktúry tímu danej MSR, t.j.:
  • MSR 3×3 mužov - je muž v ľubovolnej kategórií
  • MSR 3×3 žien - je žena v ľubovolnej kategórií
  • MSR 2×2 mix - práve jeden hráč je muž a práve jeden hráč je žena v ľubovolnej kategórií v danom tíme
  • MSR 3×3 55+ - každý hráč tímu dosiahne v danom roku vek aspoň 55 rokov
  • MSR 1×1 mužov - je muž v ľubovolnej kategórií
  • MSR 1×1 žien - je žena v ľubovolnej kategórií
 • zaväzuje sa dodržiavať platné pravidlá hry pétanque
 • súhlasí s možnosťou reprezentovať SFP na Majstrovstvách sveta alebo Európy
 • tím, ktorého je súčasťou sa prihlásil najneskôr 7 dní pred konaním MSR
 • tím si zvolí kapitána, ktorý tím zastupuje v komunikácií s organizátormi, SFP, atď.

Štatút reprezentanta

Víťazný tím MSR získava štatút reprezentanta a teda má právo prednostne sa zúčastniť medzinárodného podujatia v danej hernej variante na ktoré prišla SFP pozvánka. Štatút reprezentanta je daný nasledujúcim spôsobom podľa hernej varianty:

 • víťazný tím MSR 3×3 55+ získava štatút reprezentanta pre súťaže trojíc 55+ pre daný rok
 • víťazný tím MSR 1×1 mužov získava štatút reprezentanta pre súťaže jednotlivcov mužov a dvojíc mužov pre rok nasledujúci
 • víťazný tím MSR 1×1 žien získava štatút reprezentanta pre súťaže jednotlivcov žien a dvojíc žien pre rok nasledujúci
 • víťazný tím MSR 2×2 mix získava štatút reprezentanta pre súťaže dvojíc mix, dvojíc žien a dvojíc mužov pre rok nasledujúci
 • víťazný tím MSR 3×3 55+ získava štatút reprezentanta pre súťaže trojíc 55+ pre daný rok

Ak hráč získal štatút reprezentanta pre súťaže jednotlivcov a zároveň získal štatút reprezentanta pre súťaže dvojíc mix:

 • si môže vybrať iba dve MS, na ktorých bude reprezentovať ( vyplýva z pravidiel FIPJP ):
  • MS 2×2 a MS 1×1
  • MS 2×2 a MS 2×2 MIX
 • si môže vybrať spoluhráča na súťaže dvojíc z ktoréhokoľvek hráča, ktorý sa v danom roku zúčastnil na MSR jednotlivcov.

Prezídium SFP akonáhle bude vedieť, oznámi každému reprezentantovi v danej kategórií v danom tíme miesto a dátum konania sa daných majstrovstiev a oboznámi tím s odhadovaným rozpočtom, ktorý bude zahŕňať predpokladané náklady, ktoré by si tím musel uhradiť z vlastných prostriedkov.

Po oboznámení začne víťaznému tímu ( neskôr ďalším tímom v poradí daných MSR ) plynúť rozhodovacia lehota, či majú alebo nemajú záujem sa daných majstrovstiev zúčastniť. Táto lehota trvá 1 týždeň. Ako kompletný tím sa považuje:

 • pri jednotlivcoch práve 1 hráč, tzn. náhrada nie je možná
 • pri dvojiciach práve 2 hráči, tzn. náhrada nie je možná
 • pri 3-člennom tíme práve 2 hráči, tzn. odstúpiť môže max. 1 hráč z tímu / resp. 1 náhrada v tíme
 • pri 4-člennom tíme práve 2 hráči, tzn. odstúpiť môže max. 2 hráč z tímu / resp. 2 náhrady v tíme

Inak sa stáva tím nekompletný a stráca štatút reprezentačného tímu. Je oslovený nasledujúci tím v poradí daných MSR. Takýmto spôsobom budú oslovené najlepšie 4 tímy. Ak sa nevyberie žiadny tím spomedzi 4 najlepších, SFP nebude mať reprezentačný tím v danej kategórii pre dané obdobie.

Zistenie príčiny odstúpenia a udelenie trestu je v kompetencii DK.

Losovanie o organizáciu MSR

Organizátormi MSR sú kluby. Na začiatku losovania sa do losovania zaraďujú všetky kluby. Na prvom valnom zhromaždení ( VZ ) v danom roku prezident SFP losuje kluby, pod dohľadom jednotlivých zástupcov klubov na VZ, ktoré budú v daný rok organizovať dané MSR. Losuje sa nasledovným spôsobom:

 1. losovanie o poriadanie MSR trojíc žien a mužov
 2. losovanie o poriadanie MSR 55+
 3. losovanie o poriadanie MSR jednotlivcov žien a mužov
 4. losovanie o poriadanie MSR dvojíc mix

Pravidlá losovania

Pred losovaním sa oslovia zástupcovia klubov na VZ, či nemajú záujem poriadať dané MSR.

 • Ak sa niektorý klub prihlási a súhlasí s tým, že bude organizovať dané MSR, losovanie daných MSR sa neuskutoční.
 • Ak sa prihlási viac záujemcov, rozhodne prezídium SFP na svojej nasledujúcej schôdzi v prospech niektorého zo záujemcov.
 • Vylosovaný klub sa nezúčastňuje ďalšieho losovania (t.j ten kto je vylosovaný napríklad na MSR trojíc žien a mužov už nemôže byť vylosovaný na MSR jednotlivcov žien a mužov).

Odstúpenie od losovania MSR

Po vylosovaní danému klubu plynie lehota 14 dní v ktorej má potvrdiť súhlas s organizáciou MSR.

V prípade odmietnutia organizovania MSR povereným klubom, sa nemôže žiadny hráč povereného klubu zúčastniť ľubovolnej MSR v danom roku, ak je v termíne danej MSR členom klubu, ktorý odmietol organizovať MSR.

V prípade odstúpenia klubu od organizovania MSR prezident SFP losuje znovu pod dohľadom pSFP alebo VZ. Klub sa môže prihlásiť na poriadanie viac ako jednej MSR. Klub môže previesť svoju povinnosť organizovať MSR na iný klub v prípade vzájomnej dohody. Klub poverený organizáciou MSR môže spolupracovať po vzájomnej dohode s iným klubom.

Pravidlá organizovania MSR

 • na každých MSR musia byť prítomní rozhodcovia
 • termín MSR je daný dopredu federáciou SFP
 • registrácia na dané MSR sa uzavrie týždeň pred začiatkom MSR
 • organizátor ma právo rozložiť MSR na dva herné dni, musí tak ale uviesť v pozvánke v závislosti od počtu štartujúcich tímov
 • organizátor musí zabezpečiť občerstvenie pre hráčov
  • pri on-line registrácii si hráči tímu zvolia mäsité alebo bezmäsité jedlo; výber je záväzný
  • kvalita jedla by mala odzrkadľovať cenu
 • štartovné môže byť maximálne 15 eur
 • SFP dodá medaile pre tímy, ktoré sa umiestnili na medailových pozíciách; organizátor trofeje pre prvé tri miesta
 • Organizátor zabezpečí pre účastníkov WC v blízkosti ihrísk a 2 stany alebo iné prístrešky pre prípad nepriaznivého počasia (prístrešky zapožičia SFP)

Herný systém

 1. SWISS
 2. Skupiny na dve prehry
 3. KO

Podľa priloženej tabuľky.

Celý systém sa musí poriadať programom SPORT. Každý tím má právo nazrieť do priebežného poradia SWISS. Správca systému je povinný po fáze SWISS zverejniť v grafickej forme skupiny a schematicky postupujúcich do KO zo skupín.

Organizátor/koordinátor má právo (a aj sa tak odporúča) osloviť predsedu STK SFP o potrebné materiáli, prednastavený súbor programu SPORT, prípadne o konzultáciu v prípade nejasností.

V špeciálnych prípadoch ak sa MSR zúčastní:

 • 0 tímov = MSR sa rušia
 • 1 tím = zúčastnený tím sa stáva automaticky víťazom MSR
 • 2 tímy = hrá sa finále na dve výhry
 • 3 alebo 4 tímy = skupina na dve prehry s postupom do finále

Počet herných dní daných majstrovstiev

 • Jeden deň pre súťaže :
  • jednotlivcov, kde celkový počet kôl je menší rovný 10
  • dvojíc, kde celkový počet kôl je menší rovný 8
  • trojíc, kde celkový počet kôl je menší rovný 7
  • za predpokladu, že organizátorom stanovený začiatok ktoréhokoľvek zápasu musí byť najneskôr o 20:00 a je možné osvetliť potrebné ihriská
 • Dva a viac dní vo všetkých ostatných prípadoch.

Rozmery ihrísk

Veľké ihriská na MSR sú povinné iba od štvrťfinále (8KO).

Kontrola alkoholu

Počas MSR môže dôjsť ku kontrolám podľa schválených pravidiel.

Ustanovenia k jednotlivým MSR

MSR 3x3 mužov/žien a MSR 3x3 55+

 • Môžu hrať tímy o počte troch alebo štyroch hráčov.
 • Je možné striedať práve raz v každom zápase.
 • Trojčlenný tím musí byť prihlásený týždeň pred začiatkom MSR, môže však v priebehu tohto týždňa doplniť svoju súpisku o jedného hráča.
 • Limit je 60 minút + 1 nahodenie.
 • Limit od štvrťfinále vo fáze KO nie je.

MSR jednotlivcov žien a mužov

 • Limit je 40 min + 1 nahodenie.
 • Limit od štvrťfinále vo fáze KO nie je.

MSR dvojíc mix

 • Tímy nie je možné meniť po termíne ukončenia registrácie.
 • Limit je 50 min + 1 nahodenie.
 • Limit od štvrťfinále vo fáze KO nie je.
dokumenty/system-msr-2017.txt · Posledná úprava: 2023/02/08 15:28 od Juran Igor