Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


dokumenty:system-msr-2016

Majstrovstvá SR trojíc

Hráči a tímy

Na MSR môže štartovať každý hráč, ktorý:

 • vytvorí alebo je súčasťou kompletného tímu
 • mesiac pre konaním MSR
  • sa zúčastnil aspoň 3 turnajov SFP za posledný rok
 • je držiteľom platnej licencie SFP
  • má platnú licenciu s registračnou známkou pre daný rok
 • je si vedomý, že v prípade postupu na šampionát, bude musieť vynaložiť isté finančné prostriedky
 • bude hrať s guľami schvalenými FIPJP

Tím, tvoria:

 • 3 hráči, nemôžu striedať ani doplniť hráča počas MSR
 • 3 + 1 hráči, môžu vystriedať max. raz počas hry

Tím sa musí prihlásiť najneskôr 7 dní pre termínom konania MSR.

Hráči sú rovnakého pohlavia bez ohľadu na vek, t.z. konajú sa iba MSR žien a MSR mužov.

Hrací systém

 • MSR sa hrá systémom Double-elimination
 • tímy sa nasadzujú na základe aktuálneho rebríčka
 • zápasy sa hrajú na časový limit 75 min + 1 nahodenie
 • zápasy od semifinále bez limitu do 13 bodov, ako semifinále sa považujú zápasy, z ktorých vzíde finálna dvojica
 • počas celých MSR budú prítomní rozhodcovia SFP, bude zvolený hlavný rozhodca a jury.

Časový plán a usporiadanie MSR

 • dátum konania MSR určí pSFP na základe informácii o konajúcich sa MS/ME
  • výsledky MSR by mali byť známe aspoň 3 mesiace pred MS/ME
 • je odporúčané, aby sa na MSR vyhradilo viac dní, vzhľadom na celkový počet zápasov
  • na základe počtu zápasov organizátor pripraví časový harmonogram
 • je odporúčané, aby sa MSR mužov a MSR žien konali v rovnakom termíne

Pre usporiadanie MSR platí nasledovný rotačný kľuč pre všetky kluby SFP. Na valnom zhromaždení, vyhodnotení predchádzajúcej sezóny alebo špeciálnom stretnutí, sa vylosujú zo všetkých klubov práve 3 kluby na usporiadanie MSR trojíc mužov a 3 kluby na usporiadanie MSR trojíc žien. Losovanie prebieha bez opakovania, tz. nemôže stať, aby MSR trojíc mužov a MSR trojíc žien mala usporiadať rovnaká trojica klubov. Na losovanie dohliadajú členovia Prezídia SFP.

Na základe poradia vytiahnutých tímov má povinnosť do 7 dní potvrdiť usporiadanie MSR trojíc mužov a MSR trojíc žien pre daný rok prvý vytiahnutý klub, a to samostatne alebo po vzájomnej dohode s iným klubom.

V prípade odmietnutia je klubu pozastavená činnosť na ďalšiu sezónu. Na rad potom príde druhý vytiahnutý klub a za rovnakých podmienok sa vyhodnotí jeho postoj.

Ak žiadny z vytiahnutých klubov neprejaví záujem usporiadať MSR trojíc mužov alebo MSR trojíc žien, tak pre daný rok sú tieto MSR zrušené a nebudú organizované.

Ak sa klub rozhodne usporiadať MSR, tak pre ďalšiu sezónu bude mať prednostné právo usporiadať MSR alebo byť na požiadanie z losovania vylúčený. Tým sa zabezpečí, že v horizonte x rokov, sa vystrieda x klubov pre usporiadanie MSR. Toto právo platí pre klub, ktorý usporadúva MSR trojíc mužov aj pre klub, ktorý usporadúva MSR trojíc žien.

Každý členský klub má pred žrebovaním usporiadateľov MSR trojíc mužov a MSR trojíc žien možnosť najneskôr na VZ požiadať o pridelenie organizácie týchto MSR. Tomuto klubu, ale neprináleží právo požiadať o organizáciu MSR v nasledujúcom roku. O tomto pridelení organizácie MSR rozhoduje VZ.

Výška štartovného je stanovená organizátorom ( max. 12 EUR / hráč ), ktorý musí zabezpečiť občerstvenie ( pitný režim + jedlo ) počas všetkých hracích dní a rovnako aj dôstojné ceny.

Usporiadateľ musí byť zrejmý do konca marca.

Majstri SR

Po odohraní MSR vzíde víťazný tím, ktorý má nasledujúce práva a povinnosti:

Práva

 1. reprezentovať SR/SFP na MS/ME a iných svetových podujatiach v danom roku, tím sa stáva reprezentáciou SR/SFP pre dané obdobie ( od MSR do konca marca nasledujúceho roku ),
 2. byť ako prvý oslovený v prípade, ak SFP dostane pozvánku na medzinárodný turnaj.

Povinnosti

 1. najneskôr do 10 dní od odohrania MSR potvrdiť účasť na daných medzinárodných šampionátoch, ďalej sa ponúkne účasť nasledujúcim tímom v poradí MSR,
 2. svedomite sa pripravovať a dôstojne reprezentovať SR/SFP na medzinárodných šampionátoch resp. turnajoch,
 3. vyúčtovať pokladníkovi SFP dané finančné záväzky do konca sezóny, resp. do termínu posledného zúčtovania pre danú sezónu.

V prípade absencie hráčov môže byť reprezentačný tím doplnený o daný počet hráčov, ale iba z tých, ktorí hrali MSR.

dokumenty/system-msr-2016.txt · Posledná úprava: 2018/02/11 20:13 od Sobolic Marek